Proponujemy rozwiązania usprawniające działalność klientów ze wszystkich sektorów.  Dbamy o efektywność energetyczną biznesu, zmniejszając konsumpcję oraz koszty energii, wdrażanie energetycznej samowystarczalności, a także dbałość o zgodność proponowanych rozwiązań z wymogami prawnymi.


Bez względu na to, czy zarządza się obiektem przemysłowym, zakładem produkcyjnym, oczyszczalnią ścieków czy budynkiem biurowym, doradztwo energetyczne WSP wnosi zarządzanie energetyczne w biznesie na nowy poziom. Maksymalizujemy efektywność energetyczną, dzięki czemu długoterminowe zużycie energii oraz powiązane z nią wydatki maleją. Pomagamy osiągnąć cele energetyczne, zapewniając jednocześnie zgodność wdrażanych rozwiązań z wymogami prawnymi dot. wykorzystania energii oraz emisji dwutlenku węgla. Zapewniamy również kompleksowe doradztwo w zakresie energetycznej samowystarczalności oraz wdrażanie samowystarczalnych rozwiązań.

Badania in situ i programy zarządzania energią w służbie efektywności energetycznej

WSP oferuje pełen zakres usług energetycznych od analiz wykonalności i audytów energetycznych do kalkulacji kosztów i zysków czy analiz rozwiązań alternatywnych.  Zapewniamy również strategiczne doradztwo w zakresie polityki energetycznej oraz audyty wdrożonych w jej ramach środków.  Pozyskujemy dla naszych klientów technologię niezbędną do wprowadzenia na rynek oraz późniejszego rozwijania produktów efektywnych energetycznie, w tym rozwiązania technologiczne o wysokim stopniu innowacyjności.

Specjaliści WSP rozumieją motywy naszych klientów – zarówno finansowe, jak i prawne. Ich wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania energią oraz rozwijania energii czystej umożliwiają zaspokojenie ich potrzeb biznesowych.

Nasze usługi w zakresie efektywności energetycznej obejmują:

  • audyty i badania energetyczne,
  • szczegółowe przedinwestycyjne analizy wykonalności,
  • zautomatyzowane odczyty mierników wraz z monitorowaniem i śledzeniem,
  • wdrażanie oraz usprawnianie realizacji projektów,
  • zarządzanie zmianami i szkolenia techniczne,
  • opracowywanie strategii energii odnawialnej oraz niskoemisyjnej,
  • certyfikowanie i weryfikacje,
  • projektowanie związane z energią,
  • modyfikację zastosowanych rozwiązań pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

Udowodniona skuteczność rozwiązań energetycznych

Wspieramy maksymalizowanie efektywności energetycznej na całym świecie.  W Stanach Zjednoczonych opracowaliśmy strategie energetyczne dla firmy Pacific Gas & Electric mające na celu zmniejszenie popytu energetycznego przedsiębiorstwa i zwiększenie jego zasobów energii odnawialnej.  Pomogliśmy w ten sposób PG&E wypełnić swoje zobowiązanie do dostarczania ponad 20% energii z odnawialnych źródeł. 

Jeden z ekspertów energetycznych WSP współpracuje w Szwecji z siecią BeBo zrzeszającą właścicieli nieruchomości, wspomagając ją w rozwijaniu nowych produktów oraz elementów budynków efektywnych energetycznie oraz podejmowaniu strategicznych decyzji dot. efektywności energetycznej. Są one związane m.in. z zastosowaniem systemów instalacji z odzyskiem ciepła, izolacji ścian i dachów oraz efektywnego energetycznie wyposażenia domu.