Ur ett samhällsperspektiv är det prioriterat att uppnå en hållbar utveckling inom bygg- och anläggningssektorn. För att uppnå en utveckling som säkerställer ett miljöriktigt, kvalitativt och säkert byggande har branschen därför infört konceptet hållbart byggande. Välkommen till denna sexdagarskurs, spridd över februari och mars, med första sammankomsten den 1 februari. Är du intresserad av att gå denna kurs i Stockholm? Välkommen att skicka en intresseanmälan.

 • den 1 februari 2019 00:00 till 00:00 (UTC+1)

Linköping
6 dagar i februari och mars 2019. För anmälan Linköping och intresseanmälan Stockholm:
se-utbildningar@wsp.com

Hållbart byggande är ett koncept för att skapa en god bebyggd miljö och därmed arbeta mot en uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen och FNs ”Agenda 2030”.

En betydande framgångsfaktor för konceptet stavas KMA-samordning, det vill säga arbete för att leda, kommunicera och styra samt säkerställa och följa upp kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågorna inom ett projekt eller på en arbetsplats.

Kunskap inom KMA kan hjälpa dig vidare i karriären och ge dig en möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid.
 

Innehåll

Kursen omfattar sex dagar och är framtagen för att fylla ett behov som finns på marknaden när det gäller KMA-frågor i bygg- och anläggningssektorn. I kursen ingår en dags utbildning BAS P/BAS U, som även kan läsas separat.

Förutom aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning belyser vi hur systematiskt KMA-arbete kan bedrivas. Under kursens gång berör vi allt från dagens miljö- och hållbarhetsfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen till hur säkerhetskulturen utvecklats. Vi gör riskbedömningar och klargör ansvarsfrågor när det gäller arbetsgivarens, arbetstagarens och byggherrens
ansvar. Kursens sista dag behandlar byggarbetsmiljösamordning (BAS P/U) och motsvarar de endagars intensivkurser som förekommer på marknaden.

Genomgången kurs, med godkänt resultat, ger ett diplom som visar att deltagaren kan verka som BAS P/U samt som KMA-samordnare på sin arbetsplats.
 

Mål

Kursen ska ge förståelse och kunskap för den som har ansvar för kvalitetssäkring samt miljö- och arbetsmiljöfrågor inom sin organisation eller projekt. En bra KMA-samordning kan lyfta både kvaliteten, miljön och arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
 

Deltagare 

Kursen vänder sig till personal som vill säkerställa relevant kompetens för att kunna arbeta som KMA-samordnare eller med KMA-frågor inom sin yrkesroll. Du bör ha arbetat några år inom bygg- och anläggningsbranschen. Studienivån på kursen motsvarar yrkeshögskolans KMA-kurser för byggprojektledare.
  

Program

Dag 1

 • Hållbar utveckling och hållbart byggande
 • Lagstiftning
 • Kvalitetsledning – ISO 9001
 • Miljöledning – ISO 14001

Kommentar: Här lägger vi grunden för att förstå begreppet hållbar utveckling och hur den kopplar till såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö och hur det kan omsättas i bygg- och  anläggningssektorn. Här lär vi oss också hur vi kan styra, leda och kommunicera kvalitets- och miljöfrågorna. 
 

Dag 2 

 • Farliga ämnen, kemikalier och avfall 
 • Miljöinventering – hur går det till? 
 • Byggvarubedömning/Sunda Hus
 • Certifieringssystem

Kommentar: Under denna dag lär vi oss om farliga ämnen, kemikalier samt avfall och betydelsen av att ha en miljö- och arbetsmiljöriktig hantering i praktiken. Vi lär oss också om olika certifieringssystem och system för materialbedömningar.
 

Dag 3

 • Revision och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt
 • Vilka ”verktyg” finns för hållbar projektering?
 • Klimatkalkyler LCC, LCA

Kommentar: Revision och uppföljning är grunden för en god styrning av av såväl organisationer som projekt. Denna dag får vi också bekanta oss med olika verktyg för hållbar projektering.
 

Dag 4

 • Säkerhetskultur, normer och normbyggande.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsmiljölagstiftning

Kommentar: Alla chefer och även KMA-personal måste föregå med gott exempel. Det är ni som är normbyggare och sätter nivån på arbetsplatsens kultur, både hur den fysiska och den organisatoriska/sociala arbetsmiljön hanteras. Lagstiftningen ligger som en grund, som vi måste känna till.
 

Dag 5 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Olika roller i arbetsmiljöarbetet – uppgiftsfördelning/delegering

Riskbedömning – olika modeller

Arbetsmiljöledning ISO 45 001

Kommentar: Dagen ägnas åt de moment som måste finnas på plats i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar också en kort titt på ISO 45 001 som komplement till miljö- och kvalitetsledningssystemen från dag 1.
 

Dag 6

 • En dags intensivkurs BAS P/BAS U 
 • Sammanfattning och utvärdering av KMA-kursen

Kommentar: Här benar vi ut vem som är ansvarig för vad inom bygg-och anläggningsarbete. 

Kraven i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsföreskriften gås igenom, samt övriga föreskrifter som är aktuella i samordningsarbetet. 

Vi upprättar förhandsanmälan, arbetsmiljöplan m m samt avrundar kursen med en sammanfattning och utvärdering.

 

Datum 2019

Linköping 2019: 1, 8, 15 februari samt 1, 8 och 15 mars

Stockholm 2019: Datum sätts vid tillräckligt många intresseförfrågningar. Skicka din intresseanmälan till se-utbildningar@wsp.com.

 

Pris

16 000 kronor exklusive moms 

3 500 kr för endast en dags Bas P/Bas U

Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Pris för internutbildning lämnas vid förfrågan.

 

Kursledare

Micael Ågren, 31 år som hållbarhetskonsult

Herman Appelgren, 5 år som hållbarhetskonsult

Helene Järvinen, 20 år som utbildningskonsult

Anmäl dig här

2019-02-01 00:00:00 2019-02-01 00:00:00 Europe/Stockholm KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare /sv-SE/event/kma-hallbarhetskurs-for-byggprojektledare <p>&nbsp;Ur ett samh&auml;llsperspektiv &auml;r det prioriterat att uppn&aring; en&nbsp;h&aring;llbar utveckling inom bygg- och anl&auml;ggningssektorn.&nbsp;F&ouml;r att uppn&aring; en utveckling som s&auml;kerst&auml;ller ett milj&ouml;riktigt,&nbsp;kvalitativt och s&auml;kert byggande har branschen&nbsp;d&auml;rf&ouml;r inf&ouml;rt konceptet h&aring;llbart byggande.&nbsp;V&auml;lkommen till denna sexdagarskurs, spridd &ouml;ver februari och mars, med f&ouml;rsta sammankomsten den 1 februari. &Auml;r du intresserad av att g&aring; denna kurs i Stockholm? V&auml;lkommen att skicka en intresseanm&auml;lan.</p> den 1 februari 2019 00:00 till 00:00 Europe/Stockholm Linköping 6 dagar i februari och mars 2019. För anmälan Linköping och intresseanmälan Stockholm: se-utbildningar@wsp.com?subject=KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare Linköping

2019-02-01 00:00:00 2019-02-01 00:00:00 Europe/Stockholm KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare /sv-SE/event/kma-hallbarhetskurs-for-byggprojektledare <p>&nbsp;Ur ett samh&auml;llsperspektiv &auml;r det prioriterat att uppn&aring; en&nbsp;h&aring;llbar utveckling inom bygg- och anl&auml;ggningssektorn.&nbsp;F&ouml;r att uppn&aring; en utveckling som s&auml;kerst&auml;ller ett milj&ouml;riktigt,&nbsp;kvalitativt och s&auml;kert byggande har branschen&nbsp;d&auml;rf&ouml;r inf&ouml;rt konceptet h&aring;llbart byggande.&nbsp;V&auml;lkommen till denna sexdagarskurs, spridd &ouml;ver februari och mars, med f&ouml;rsta sammankomsten den 1 februari. &Auml;r du intresserad av att g&aring; denna kurs i Stockholm? V&auml;lkommen att skicka en intresseanm&auml;lan.</p> den 1 februari 2019 00:00 till 00:00 Europe/Stockholm Linköping 6 dagar i februari och mars 2019. För anmälan Linköping och intresseanmälan Stockholm: se-utbildningar@wsp.com?subject=KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - hållbarhetskurs för byggprojektledare Linköping