Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig aspekt i all vår verksamhet. Som konsulter har vi stora möjligheter att påverka utvecklingen genom att se till att det vi föreslår och projekterar är hållbart genom hela kedjan – i projekteringen, under byggfasen, för användarna och även när det blir aktuellt med rivning.

WSPs konsulter bidrar till att skydda och återställa natur och miljö, tänka nytt och framtidssäkrat inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, välja miljöanpassade material och öka resurseffektiviteten. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi verktyg för att göra livscykelberäkningar inom både bygg- och infrastruktur. Hållbarhet handlar dock inte bara om miljö, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Vi sätter människornas behov och livskvalitet i centrum. 

Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi kan påverka beslutsfattare och opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom nya innovativa lösningar. Vi har dock även högt ställda mål och en tydlig struktur för vårt interna hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspolicy Uppförandekod
img-Maria-och-Sofia

Hållbarhetschef och internt hållbarhetsansvarig

WSPs hållbarhetsarbete leds av hållbarhetschef Maria Brogren och internt hållbarhetsansvariga Sofia Nyholm. Maria har fokus på hållbarhet i uppdrag och Sofia på företagets interna hållbarhetsarbete.
 

Kontakt 

Hållbarhetschef: Maria Brogren
Internt hållbarhetsansvarig: Sofia Nyholm

WSP Sverige är certifierade enligt ISO 14001 och 9001

WSP är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vi strävar ständigt efter att utveckla verksamheten i syfte att förbättra kvaliteten och  hållbarhetsprestandan i uppdrag och i vår egen verksamhet samt att följa upp effekterna av våra åtgärder.

  • Vi arbetar med vår egen miljömässiga och sociala påverkan genom att minska de negativa delarna och öka de positiva. Vi arbetar aktivt med en hållbar leverantörskedja och ställer hållbarhetskrav som utgår från vår koncerngemensamma uppförandekod för leverantörer.
  • Vi ger råd och vägleder våra kunder så att de kan möta framtidens utmaningar och att reducera sin miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
ISO-certifikat Kvalitets- och miljöpolicy

Hållbarhetsredovisning

WSP lämnar årligen en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRIs riktlinjer. Rapporten tas fram på global nivå och gäller hela bolaget. Den senaste rapporten omfattar koncernens aktiviteter från 1 januari till 31 december 2017. 

Hållbarhetsredovisning 2017

Internt hållbarhetsnätverk

Många av våra konsulter brinner för hållbarhetsfrågor och vill ständigt utvecklas inom området. PÅ WSP finns ett internt hållbarhetsnätverk med syftet att lära av varandra. Nätverket har idag ca 1000 medlemmar och växer stadigt. På de månatliga webbsända interaktiva lunchseminarierna diskuteras aktuella frågeställningar på olika teman såsom cirkulär ekonomi, hållbara leverantörskedjor och ekosystemstjänster. Temat för marsmötet är alltid jämställdhet.

Det svenska nätverket samverkar med WSPs globala nätverk som ordnar motsvarande webbinarier med fokus på hållbara och framtidssäkrade lösningar och råd.

 

KONTAKT 

Hållbarhetschef: Maria Brogren

 

 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

För att sätta ytterligare fokus på hållbarhetsarbetet på alla nivåer i bolaget har WSP sedan flera år ett omvänt mentorsprogram där yngre medarbetare, som med hög kompetens inom hållbarhetsfrågor, paras ihop med mer seniora kollegor, oftast högre chefer, som vill lära sig mer. De yngre axlar rollen som mentorer åt sina kollegor för att utveckla deras förståelse för vad hållbarhet innebär. Teamen arbetar tillsammans under ett år och kommer under den tiden genomföra ett projekt med mätbara, tidsbundna mål. Exempelvis kan befintliga tjänster utvecklas till det bättre genom integrering av hållbarhetsaspekter.
 

Kontakt

Hållbarhetschef: Maria Brogren

mentor-hallbarhet

Hållbarhetsutbildning

Flera av WSP Sveriges affärsområden satsar strategiskt på kompetensutveckling av sina uppdragsansvariga inom hållbarhet. Därmed ges uppdragsansvariga en möjlighet att medvetet integrera hållbarhetslösningar i våra affärer och uppdrag. Utbildningen adresserar uppdragsledningens ansvar, kopplingen mellan hållbarhet och ledarskap i uppdragen såväl som målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. 

Utbildningen innehåller områdena:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Hållbarhet i projektledningens arbete
  • Verktyg och behov för arbete med hållbarhet 
      

KONTAKT 

Internt hållbarhetsansvarig: Sofia Nyholm

Socialt ansvar

WSP bidrar till den ekonomiska, sociala och hållbara utvecklingen i de länder och samhällen vi verkar i. Vi stöttar dessutom ett antal utvalda organisationer och initiativ.  
 

Ingenjörer utan gränser

Vi vill bidra med vår breda erfarenhet och kunskap inom samhällsutveckling. På WSP har vi många medarbetare som har både kompetens och intresse att delta i samarbetet. www.ewb-swe.org
 

Solvatten 

WSP har under många år stöttat Solvatten, en organisation som utvecklat en smart behållare för rening av vatten. Behållaren fylls med smutsigt vatten och ställs ut i solen. Efter en viss tid i solen har vattnet blivit rent och varmt och kan användas för matlagning och tvätt. solvatten.org
 

IGE-day 

WSP är sponsor av IGE-day (Introduce a Girl to Engineering) som är ett årligt event för att öka unga tjejers intresse för ingenjörsyrket och teknik. www.igeday.com
 

Kontakt

CSR-ansvarig: Maria Lindfelt

Arbetsmiljö

Vår mest värdefulla resurs på WSP är våra medarbetare. WSP tar ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla medarbetare, konsulter, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Inget är så viktigt att vi inte kan ta oss tid att göra vårt arbete på ett säkert sätt. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet deltar alla medarbetare på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.
 

Kontakt

Arbetsmiljöansvarig: Hasse Nyström

WSPs arbetsmiljöpolicy

Håll Nollan

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. WSP gick med som första teknikkonsultföretag i föreningen. 
 

KONTAKT

Arbetsmiljöansvarig: Hasse Nyström

Håll Nollan