Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig aspekt i all vår verksamhet. Som konsulter har vi stora möjligheter att påverka utvecklingen genom att se till att det vi föreslår och projekterar är hållbart genom hela kedjan – i projekteringen, under byggfasen, för brukarna och även när det blir aktuellt med rivning. 

WSPs team bidrar till att återställa och skydda natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet. Hållbarhet handlar dock inte bara om materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram livscykelberäkningar inom både bygg- och infrastruktur.

Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen och påverka opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt unika koncept Green Building Design, som tar ett helhetsgrepp och har fokus på hållbarhet genom alla led i byggprocessen.

Hållbarhetspolicy Uppförandekod

 

 

Hållbarhetsredovisning

 WSP lämnar årligen en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRIs riktlinjer. Den senaste rapporten omfattar koncernens aktiviteter från 1 januari till 31 december 2016. 

Hållbarhetsredovisning 2016

 

 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

För att sätta ytterligare fokus på hållbarhetsarbetet har WSP sedan många år ett omvänt mentorsprogram där unga talanger, som brinner för frågan, paras ihop med mer seniora kollegor. De yngre medarbetarna axlar rollen som mentorer åt sina mer erfarna kollegor för att utveckla deras förståelse för vad hållbarhet innebär. Vad det kan ha för roll i deras vardag och hur befintliga tjänster kan utvecklas till det bättre genom ökad medvetenhet. I gengäld lär sig de yngre mer om marknads- och säljarbete. De arbetar tillsammans under ett år och kommer under den tiden genomföra ett projekt med mätbara, tidsbundna mål.

mentor-hallbarhet

Hållbarhetsutbildning

Flera av WSP Sveriges affärsområden satsar strategiskt på kompetensutveckling av sina uppdragsansvariga i hållbarhet. Därmed ges uppdragsansvariga en möjlighet att medvetet integrera hållbarhetslösningar i våra affärer och uppdrag. Utbildningen adresserar uppdragsledningens ansvar, kopplingen mellan hållbarhet och ledarskap i uppdragen så väl som målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. 

Utbildningen innehåller områdena:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Hållbarhet i projektledningens arbete
  • Verktyg och behov för arbete med hållbarhet 

 

  

Socialt ansvar

WSP bidrar till den ekonomiska, sociala och hållbara utvecklingen i de länder och samhällen vi verkar i. Vi stöttar dessutom ett antal utvalda organisationer och initiativ.  

Ingenjörer utan gränser

Vi vill bidra med vår breda erfarenhet och kunskap inom samhällsutveckling. På WSP har vi många medarbetare som har både kompetens och intresse att delta i samarbetet. www.ewb-swe.org

Solvatten 

WSP har under många år stöttat Solvatten, en organisation som utvecklat en smart behållare för rening av vatten. Behållaren fylls med smutsigt vatten och ställs ut i solen. Efter en viss tid i solen har vattnet blivit rent och varmt och kan användas för matlagning och tvätt. solvatten.org

IGE-day 

WSP är sponsor av IGE-day (Introduce a Girl to Engineering) som är ett årligt event för att öka unga tjejers intresse för ingenjörsyrket och teknik. www.igeday.com
 

 

Arbetsmiljö

Vår mest värdefulla resurs på WSP är våra medarbetare. WSP tar ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla medarbetare, konsulter, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Inget är så viktigt att vi inte kan ta oss tid att göra vårt arbete på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet deltar alla medarbetare på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.

WSPs arbetsmiljöpolicy

Håll Nollan

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. WSP gick med som första teknikkonsultföretag i föreningen. 

Håll Nollan