Hur vi arbetar - Future Ready

För att kunna leverera genomtänkta råd och lösningar till våra kunder behöver vi på WSP förstå vart världen är på väg. Vi behöver lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Maximera möjligheterna och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hitta genomförbara lösningar på till synes omöjliga problem, och möta dagens krav med lösningar som också håller över tid. 

Vi kallar det att framtidssäkra världen

Många av de projekt WSP arbetar med ska bestå under lång tid. Exempelvis byggs infrastruktur och byggnader för att användas under många årtionden. Vi behöver därför säkerställa att det vi utvecklar idag i så stor utsträckning som möjligt är anpassat till de omvärldsförändringar som kommer att ske under projektets livslängd.

Tack vare WSPs globala hållbarhets- och innovations-program Future Ready kan vi erbjuda våra kunder råd och lösningar som både uppfyller dagens krav och är anpassade för framtida behov.
 

Framtida förändringar och trender

Future Ready är ett framtidsinriktat arbetssätt som bygger på WSPs kunskap om förväntade framtida förändringar. Utifrån denna kunskap utformar vi våra råd och lösningar. Våra analyser av framtiden fokuserar främst på fyra områden: klimatförändringar, samhällsutveckling, teknisk utveckling och resurser.
  

Vi framtidssäkrar världen

Världen runt oss blir hela tiden högre, snabbare, starkare och smartare. Vi har självkörande bilar, artificiell intelligens och vi pratar om att flytta till Mars. Samtidigt lever vi med samma känslor och behov som vi alltid haft. Vi vill att livet ska vara enkelt, tryggt och trevligt. Och att saker bara ska fungera.

Framtidssäkrad urban utveckling

Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar. Men faktum är att allt går att lösa, och det är det vi på WSP gör.

Framtidssäkrad vattentillgång

Klimatförändringar

Hur hårt vi än arbetar för att minska klimatpåverkan är klimatförändringarna ett faktum. Vår byggda miljö möter nya förutsättningar och utsätts för större påfrestningar. Hur kommer olika projekt, infrastruktur och samhället i stort att klara av högre temperaturer, stigande havsnivåer och fler och extremare oväder?

Ta del av våra insikter i temat klimatförändringar

Samhällsutveckling

Hur vi utformar våra samhällen, förflyttar oss i våra städer och planerar och använder infrastrukturen påverkas av sociala normer och förutsättningar. Framgångsrika stadsutvecklingsprojekt kräver en förståelse för både den fysiska miljön och de ekonomiska, sociala och politiska faktorer som kan påverka resultatet och behoven.

Ta del av våra insikter i temat samhällsutveckling

Teknisk utveckling

Takten i våra teknologiska framsteg har aldrig varit högre än nu. Framstegen påverkar nästan alla branscher i alla länder, och allt från produktion och förvaltning till ledarskap och affärsmodeller berörs. Med den tekniska utvecklingen – inom exempelvis digitalisering, produktionsmetoder och material – kommer möjligheter att lösa problem i samhället på helt nya sätt.

Ta del av våra insikter i temat teknisk utveckling

Resurser

Strävan att nå globala, nationella och lokala klimatmål driver en omställning av energisystemet och hur vi använder resurser. Den globala energianvändningen beräknas fördubblas till 2060. Hur vi genererar, distribuerar och använder energi effektivt och utsläppsfritt nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Även användningen av naturresurser och material är en viktig framtidsfråga. Idag kommer omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser från produktion av material. En utveckling mot mer cirkulära material- och produktflöden är därför en central del av klimatomställningen.

Ta del av våra insikter i temat resurser

Så använder WSP Future Ready

Future Ready är WSPs arbetssätt för att säkerställa att de råd och lösningar som vi ger våra kunder är hållbara och anpassade till både dagens och morgondagens behov. Förenklat kan processen beskrivas i tre steg: 
 

1. Identifiering av mål och omvärldsfaktorer

Utgångspunkten för WSP är alltid kundens mål och behov. Med Future Ready säkerställer vi att vi i våra uppdrag inte bara utgår ifrån dagens kortsiktiga behov, utan också tillsammans med kunden diskuterar, analyserar och tar hänsyn till de omvärldsförändringar som kommer att påverka projektet under hela dess livslängd. Många av de projekt som WSP utför ska bestå över lång tid, och vi är övertygade om att det finns mycket att vinna för både miljö, människor och ekonomi att i den mån det är möjligt redan idag planera för en lösning som håller över tid.

WSP har omkring 4 300 anställda i Sverige och 50 000 globalt som gemensamt bidrar till vår framtidsinriktade omvärldsanalys. Analysen utgår ifrån de fyra områdena klimatförändringar, samhälle, teknikutveckling samt resurser och anpassas till det specifika projektet.
 

2. Utveckling av hållbara lösningar

Utifrån de behov som kunden står inför idag och de behov som framtidsanalysen visar att kunden kan förväntas stå inför i framtiden utformas förslag till lösningar. 

Våra många medarbetare världen över gör att vi har en stor samlad kunskap och erfarenhet av tillgängliga lösningar.

För de behov där det idag saknas lösningar behövs innovation. WSP arbetar konstant med att utveckla nya lösningar, både inom företaget, men också tillsammans med andra aktörer. Ett av våra verktyg för detta är vårt acceleratorprogram Growspark, där vi samarbetar med innovativa startupbolag.
 

3. Framtidssäkrad leverans

När de möjliga lösningarna sedan diskuterats och beslutats tillsammans med kunden genomför och levererar WSP uppdraget på ett sätt som klarar dagens krav, är anpassade till framtida förändringar, bidrar till att kunden når sina mål samt ökar kundens bidrag till hållbar utveckling.

Vi kallar det att framtidssäkra världen.
 

Future Ready ger ökad kundnytta

Genom att tillämpa Future Ready säkerställer WSP att leveransen till våra kunder:

  • Innehåller framtidssäkrade råd och lösningar som både löser kundens problem idag och är anpassade till förändringar som kan förväntas i framtiden. 
  • Bidrar till att kunden når sina mål.
  • Ökar kundens bidrag till en hållbar samhällsutveckling.

Projekt