Stora, mellanstora regionala och små flygplatser bidrar alla på sina egna sätt till det växande globala luftfartsnätverket. Flygbolag och navflygplatser förbättrar tillgängligheten till större städer runt om i världen med direktlinjer. Några av dessa stora flygplatser har blivit attraktiva lokaliseringsval för näringslivet, samtidigt som de bidrar till lösningar på utmaningarna med urbaniseringen. Lågprisflygbolagens punkt-till-punktförbindelser har inneburit att regionala städer på nästan alla kontinenter blivit tillgängliga via sekundära flygplatser. Regionala flygplatser  fortsätter att spela en avgörande roll för att koppla upp sina samhällen till ekonomier på nationell och global nivå. 

Suvarnabhumi Airport, Thailand

Suvarnabhumi Airport, Thailand

Utmaningar vid flygplatsplanering

För att utvecklas måste alla flygplatser, oavsett storlek, hantera samma typer av problem. De måste ständigt förbättra den operativa effektiviteten och minska negativa effekter såsom buller och koldioxidutsläpp. Man måste också hantera politiska och lagstadgade krav, hitta finansieringsmöjligheter för att klara investeringar och ekonomiska osäkerheter , identifiera bestående inkomstkällor utanför själva flygverksamheten, integrera ny teknik och hantera flygets alla intressenters olika fokusområden. Sammantaget krävs samordning av, och förståelse för, ett komplext system av påverkansfaktorer om utveckling och tillväxtplaner ska kunna realiseras och om flygets nyckelaktörer ska erbjudas ett ”gemensamt värdeskapande”.   

Omfattning och karaktär på dessa faktorer kan variera stort från land till land, men även mellan regioner i samma land. Att fungera och verka på ett hållbart sätt i ett så komplicerat landskap kräver en tydlig och klar förståelse för alla faktorer som påverkar flygplatsutvecklingen, och hur man hanterar dem – innan eventuella initiativ eller projektet genomförs. Det är i detta tidiga skede som rådgivning grundad på djup och bred expertis bidrar till lösningar med långsiktig effekt till lägsta kostnad.

Los Angeles International Airport

Los Angeles International Airport

Här är några exempel på komplexa utmaningar som påverkar planeringen av flygplatser idag:

  • Modernisering handlar inte bara om att bestämma vilken teknologi som ska ligga till grund för de operativa kraven och målen, utan även om att integrera teknologin i befintlig eller ny infrastruktur.  
  • Hur ska flygplatser finansiera och utforma förbättringar för att klara kapacitets- och driftskrav som snabbt förändras? Är en offentlig-privat partnerskapsmodell mer ändamålsenlig än ett mer traditionellt upphandlingsförfarande?   
  • Mitt i fortsatt och stark tillväxt måste man erbjuda högkvalitativ service och en exceptionell upplevelse. Framtidsorienterade flygplatser nyttjar artificiell intelligens, förstärkt verklighet och andra innovationer för att åstadkomma detta. 
  • Flygplatser måste hitta nya inkomstkällor utöver flygtrafiken i takt med att teknikutvecklingen påverkar den operativa verksamheten och affärsmodellerna. När så många transaktioner numera sker online måste den traditionella modellen med hyrda ytor förändras. Framsteg inom beacon- och blockchain-teknik erbjuder operativ och kommersiell inkomstpotential för flygplatser utöver själva flygtrafiken. I och med att värdekedjan flygbolag-passagerare snabbt förändras tittar flygbolag på New Distribution Capability-standards för att modernisera kommunikation och distribution av erbjudanden till resenärer.
  • Ett ständigt föränderligt politiskt landskap innebär att man måste hålla sig uppdaterad om allt från globala till lokala  lagförändringar som kan få stor inverkan på flygplatsens operativa verksamhet och avkastning. Det är också en utmaning att tolka och följa komplicerade standarder och föreskrifter samtidigt som de operativa behoven ska tillgodoses.
  • Hur kan flygplatser utvecklas som en del av ett integrerat transportnät där flera transportmetoder knyts samman, till exempel vägar och järnvägar och eventuellt hyperloops? Självkörande fordon, både för enskilda personer och för masstransporter, kan forma flygplatsernas fysiska infrastruktur och påverka deras affärsmodeller.
  • Med den stigande efterfrågan på flygresor och samtidiga förväntan på en hållbar utveckling, måste flygplatserna ”förtjäna” sin rätt att växa. Flygplatser måste identifiera hållbara lösningar som uppfyller och överträffar lokala och nationella krav på koldioxidminskning, reducerad bullernivå och förbättrad luftkvalitet.   

Flygplatser runt om i världen har olika strategier för att klara sina respektive roller, men de har alla samma behov av en genomtänkt planering som tillgodoser olika intressenters önskemål. En rådgivningsstrategi som omfattar proaktiv planering, vägledning och ett övergripande, långsiktigt tillväxtperspektiv är viktigt.  Om man inleder planeringsarbetet på en högre gemensam strateginivå innan man går vidare med konkreta projekt, kan flygplatser förvandlas till hållbara verksamheter som levererar viktig samhällsnytta i en dynamisk och global värld. 

Joe MacKay, Bosco Rodrigues och Louis Wolinetz, strategiska rådgivare inom luftfart, bidrog till denna artikel.


Mer om detta ämne