Trångt på haven när verksamheter växer

Alla världens hav påverkas av människan, men påverkan skiljer sig åt. Haven rymmer stora naturtillgångar och i takt med att verksamheter på havet växer blir det tydligt att havet inte räcker till. I alla fall inte om det som finns under havsytan ska ta allvarlig skada.
- Det finns inbyggda miljökonflikter i miljömålen och hanteringen av dem är inte helt enkel. De olika vägvalen blir därför ytterst en fråga för politiken.
Anna Thore Hållbarhetsstrateg