Det är i staden det händer

En stads storlek och utveckling bestäms ytterst av hur stor efterfrågan är. Om en stad lockar till sig fler boende, arbetande och besökande kommer staden ha goda förutsättningar att växa. 

Utbudet i staden påverkas av hur stor efterfrågan är, men också vilka möjligheter olika aktörer ser i att lokalisera sig i staden. Handel och restauranger söker sig till staden för att nå så många kunder som möjligt. Kontor trivs i staden för att de kan nå många potentiella medarbetare, men också närhet till andra företag och kunder. Boende söker sig till staden för att man uppskattar stadens kvaliteter och närhet till arbetsplatser. Hur en stad är uppbyggd strukturellt påverkar var stadens ”hotspots” är lokaliserade och vilka stråk som är mest frekventerade. Väl så viktigt är också hur välskött en stad är. Här har kommun och fastighetsägarna ofta en central roll. Tryggt och trevligt är viktigt, men kanske än viktigare är att stadens innehåll är i fas med efterfrågan. Detta gäller för såväl bostäder, arbetsplatser som det kommersiella utbudet. 

Samtliga ovan faktorer förändras ständigt. Näringslivet har genomgått en strukturomvandling som inneburit att kunskapsintensiva företag har blivit vanligare. Dessa företag trivs i våra storstäder, men också många av våra residensstäder. Här finns marknaden och här finns framförallt potentiella medarbetare. För att locka till sig de bästa medarbetarna söker denna typ av företag sig till stadens centrala delar. Vi ser således att det blir allt fler kontor i många av våra städer. Ofta vill man dessutom ”klustra”, det vill säga ligga nära varandra för att öka utbytet av idéer. 
 

Både unga och äldre söker sig till städerna

Parallellt med denna utveckling är urbanisering en annan trend. Denna trend drivs delvis av näringslivets omvandling, men unga välutbildade människor söker sig också till städerna för kulturen och för att hitta kärleken. Även äldre personer söker sig till stadens centrala delar för att få närhet till urbana kvaliteter. När det gäller stadens kommersiella utbud är det också under ständig förändring. Under de senaste tio åren har utbudet ändrat karaktär. Som WSPs och Fastighetsägarnas analys ”Cityklimatet” visar pågår en dramatisk strukturomvandling.

Många städer har tappat marknadsandelar i förhållande till andra platser (nätet, större städer, köpcentrum). Sällanköpsvaruhandeln är under press. Vilket drivs både av e-handeln men också av en tuff priskonkurrens i kombination med stigande kostnader. Dagligvaruhandeln ökar något, vilket troligtvis är ett uttryck för att städerna har fått fler bostäder och därmed bättre lokal efterfrågan. Hotell och restauranger går bra. Detta svarar upp mot flera trender. En är att kontor etablerar sig centralt och därmed blir det mer affärsbesökande som bor på hotell. Även en växande turism har positiv effekt för många städer. Restaurangernas positiva utveckling beror på att fler äter lunch ute (fler kontor i staden), fler går ut och äter på kvällen (en av stadens urbana kvaliteter), och inte minst på grund av att restaurangnäringen har blivit mer modern och professionell. 
  

Omvandling ger nya möjligheter

Staden påverkas inte bara av ovan långsiktiga trender utan konjunkturförändringar och finans- och penningpolitiska åtgärder kommer att prägla stadens utveckling. Sjunkande bostadspriser, stigande räntor och växande osäkerhet om framtida utveckling leder till att hushållen tvekar att sälja sin bostad och väljer att spara mer. Osäkerhet om konjunkturutvecklingen kan också få företagen att tveka att anställa eller satsa på ett nytt centralt kontor. Ovan leder en minskad efterfrågan på stadens utbud vilket i kombination med svag lönsamhet för många aktörer kan leda till konkurser. Samtidigt leder denna typ av omvandling till att nya aktörer ser nya möjligheter, -vilket leder till att staden förnyas och utvecklas. Städer som klarar av att ständigt förnya sig och som inte sitter fast i begränsade tankar och strukturer, kommer fortsätta att utvecklas positivt. 

Den privata konsumtionen, det vill säga allt vi lägger våra pengar på, är cirka 2000 miljarder kronor. Konsumtionen kommer att öka med cirka 700 miljarder kronor de kommande 15 åren. 5,2 miljoner av befolkning bor i Sveriges 50 största tätorter (från Falkenberg till Stockholm). I städerna återfinns i än större utsträckning landets arbetsplatser. De mellanstora till stora städerna har dessutom en positiv utveckling. Staden har med andra ord goda förutsättningar. Utmaningen handlar om att se möjligheterna och hantera utmaningarna. Det har städer lyckats med i 1000-tals år och en hel del talar för att så även kommer att ske framöver.


Mer om detta ämne

Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
SverigeRelaterade teman och taggar