img-tunnel

Med anledning av rådande brist på kunskap och vägledning inleddes i november år 2015 en förstudie åt Trafikverket. Syftet var att inventera, undersöka och redogöra för aktuellt forskningsläge om människors förflyttning vid utrymning i rökfyllda miljöer och målen var att sammanfatta det aktuella kunskapsläget, klargöra hur det kan användas i den praktiska tillämpningen samt att föreslå en inriktning för framtida forskning. Förstudien leddes av tekn. dr. Karl Fridolf, verksam hos WSP Sverige AB, men som när förstudien inleddes var anställd på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE). I projektgruppen ingick även tekn. dr. Daniel Nilsson, tekn. dr. Håkan Frantzich, tekn. dr. Enrico Ronchi och Silvia Arias, samtliga verksamma vid Avdelningen för brandteknik vid Lunds tekniska högskola.

Genomgången av det aktuella forskningsläget visar att det finns stora osäkerheter kopplade till människors förflyttning i rök. En källa till osäkerhet är bland annat den uppenbara bristen på genomförda studier och data om människors gånghastighet i rök. Trots bristen på kunskap presenterades en rekommendation för att representera människors gånghastighet i rök, vilken hanterar en del av de föreliggande osäkerheterna. Därtill medger rekommendationen en möjlighet att explicit i den praktiska tillämpningen ytterligare hantera de föreliggande osäkerheterna baserat på hur osäkerhetshanteringen sker på en övergripande nivå.

Den framtagna rekommendationen kan sägas skilja sig på några viktiga punkter från de metoder som idag vanligen används vid brandteknisk projektering. Bland annat baseras representationen på ett samband som beskriver människors gånghastighet som en funktion av den rådande siktsträckan istället för dämpningskoefficienten. Den praktiska betydelsen av ställningstagandet är att människors gånghastighet i rökfria miljöer kommer att representeras av en snabbare hastighet i miljöer som är försedda med en kontinuerlig belysning än miljöer som inte är det, något som också ligger i linje med den genomgångna forskningen. Implicit ökar alltså incitamenten att förse till exempel väg- och järnvägstunnlar med en kontinuerlig belysning eftersom att det ”belönas” i den kvantitativa personsäkerhetsverifieringen som genomförs inom ramen för den brandtekniska projekteringen.

Mer information om hur den framtagna rekommendationen kan tillämpas i praktiken, och om förstudien i sin helhet, ges i den tekniska rapport som framställdes inom ramen för förstudien och som kan laddas ner här. Karl Fridolf bidrog nyligen även till att nyttiggöra kunskapen som framställts inom ramen för den svenska förstudien vid en internationell konferens som arrangerades av SFPE (The Society of Fire Protection Engineers) tidigare i år. Hans bidrag går att ladda ner under länken "relaterade filer" ovan till höger.

Ladda ner rapporten

Mer om detta ämne

Skribent

Karl Fridolf
Brand- och riskkonsult
Sverige