Är det socialt hållbart att allt fler äldre bor ensamma? Är det miljömässigt hållbart med anpassningar och återställanden av bostäder i den omfattning som görs idag? Är det ekonomiskt hållbart med en allt större hemtjänstapparat som i många delar av landet har långa resvägar mellan stugorna och de ensamboende äldre?

Sveriges befolkning växer. Hur mycket vi kommer att växa framöver är relativt osäkert, till följd av att prognoserna för invandringens storlek varierar kraftigt mellan åren och har politiska orsaker. Detta gäller dock främst personer i yngre åldrar. Prognosen för hur många äldre vi kommer att vara i Sverige är dock relativt säker – vi blir alla ett år äldre varje år och dödstalen varierar inte särskilt mycket.

Vi vet alltså ganska mycket om hur många äldre vi kommer att vara i Sverige framöver. Och det är ganska många! Befolkningen mellan 65 och 75 år har vuxit relativt kraftigt de senaste åren då 40-talistgenerationen nu har uppnått dessa åldrar. Framöver är det dock antalet över 75 år som kommer att öka mest. Idag har vi mer än 370 000 fler 65 till 74-åringar jämfört med år 2000. År 2025 kommer vi att ha mer än 320 000 fler 75+-åringar jämfört med idag. År 2030 är siffran uppe i över 420 000. Totalt bor då i Sverige nästan 2,5 miljoner pensionärer (om vi behåller dagens pensionsålder) och mer än hälften av dem är över 75 år.

Hur bor då våra äldre? Idag bor de allra flesta kvar i sin ”gamla bostad”, vilket för det mesta innebär att de bor i ett småhus med äganderätt. 710 000 personer över 65 år bor i ensamhushåll – det är över 30 000 fler än för bara ett år sedan, och antalet kommer att fortsätta växa. Om samma andel är ensamboende i småhus år 2025 som idag, kommer vi ha 250 000 småhus med enbart en person över 65 år. Idag bor ensamboende i småhus på cirka 120 kvm per person. Frågan är om detta är en hållbar situation? Är det bra för de ensamma äldre? Är det ett bra hållbart utnyttjande av vårt bostadsbestånd? Är det bra för samhällsekonomin?

Vad har vi då för alternativ? Finns det anledning att tro att något skulle förändras avseende demografin som vi inte känner till idag? Kommer de äldre i högre utsträckning än idag att bo flera per hushåll? Kommer de i högre utsträckning än idag att flytta till andra bostäder?

Parkbänkar

Foto: Fritz Tolentino.

Idag flyttar äldre i mycket låg utsträckning. De flyttar först när det är ett absolut måste och då blir det till ett särskilt boende. Anledningen till låg flyttfrekvens bland äldre är att det inte finns bra alternativ för dem att flytta till och att det har blivit så billigt att bo kvar, men dyrt att flytta. Och ju äldre man blir desto större blir hindren i form av ork etcetera. Detta påverkar inte bara de äldre utan hela bostadsmarknaden genom uteblivna flyttkedjor.

Jag hoppas att politiken kan inse att det finns möjligheter att använda vårt befintliga bostadsbestånd på ett mer effektivt sätt än vi gör idag. De äldre bor stort, men ensamt och vi tvingas bygga nya bostäder för att möta bostadsbrist och trångboddhet på andra delar av marknaden. Kan vi inte enas om att stimulera äldre att flytta från de bostäder som passar andra hushåll bättre? Vi kan göra detta genom att erbjuda goda trygga bostäder för äldre och göra det billigare för dem att flytta.

Det tjänar vi alla på.

Detta är en krönika som ursprungligen publicerats på bostadspolitik.se den 2017-05-04.


Mer om detta ämne

Skribent

Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
SverigeRelaterade teman och taggar