Denna artikel skrevs i samarbete med WSP-konsulterna Katja Berdica och Christian Nilsson. Den presenterades första gången i samband med den åttonde upplagan av den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) i Borås.

När utgångar från underjordiska järnvägsstationer och utrymningsvägar från tunnlar ska dimensioneras är utrymningskapaciteten ofta en av de viktigaste faktorerna. Enligt svensk praxis antas ofta att två fullsatta tåg ska kunna evakueras via perrongen i god tid innan ett kritiskt läge uppstår. Detta kan leda till onödigt höga byggkostnader eller stor osäkerhet i projekten. Syftet med genomförbarhetsstudien är att undersöka möjligheten att hitta en alternativ metod för att fastställa den dimensionerande passagerarmängden med hjälp av riktlinjer som grundas på trafikprognoser. En alternativ metod presenteras och redovisas med hjälp av ett beräkningsexempel för en framtida pendeltågsstation utanför Stockholm där prognosdata används i kombination med befintlig statistik för en liknande station som är i drift idag. Prognosmodeller kan alltså ange hur många passagerare som förväntas använda en station under en genomsnittlig dag. Man kan använda statistik för att beräkna hur det maximala antalet passagerare förhåller sig till det genomsnittliga antalet. Genom att kombinera prognosdata med statistiska uppgifter kan den förväntade maximala (dimensionerande) passagerarmängden fastställas. Den alternativa metoden är mer nyanserad än den ”traditionella” metod som idag används för att fastställa dimensionerande passagerarmängd, och kan vara en tänkbar väg framåt.

Slutligen diskuteras riskperspektiv, osäkerhetsfaktorer i prognoser och statistik i samband med denna alternativa metod, följt av några förslag på hur man kan vidareutveckla tankelinjen och formulera en arbetsmetodik. 

Läs den fullständiga rapporten här