Grundbevarande åtgärd eller grundförstärkning

Ibland är både-och bäst.

På Linnégatan 62 i Göteborg har ägare och förvaltare verkat aktivt genom åren för att bevara sina intressen, sin ekonomi och sin grundläggning.
Grundvattennivåerna pekade också på att grundläggningen inte var utsatt för omfattande biologisk nedbrytning.
""
Vad man dock inte kunde förutse var de sjunkande grundvattennivåer som är allmänt förekommande i vår miljö idag, med asfalterade markytor i kombination med avledning av stora delar av dagvattnet.
Med kunskap, kontroller och undersökningar av grundläggningens status kan emellertid problemet upptäckas och åtgärdas innan det enda gångbara alternativet är ett omfattande och dyrbart arbete med att ersätta de utslagna delarna.
En grundbevarande åtgärd med Eurobormetoden kan beskrivas som en efterimpregnering av trägrundläggningens överdel i syfte att stoppa ett pågående rötangrepp.
Parallellt med grundförstärkningen utfördes en grundbevarande åtgärd för de delar av fastigheten som inte omfattades av grundförstärkning.
Vackra äldre byggnader, som står på pålar av trä och rustbädd.

Skribent

Morgan Samuelsson
Projektledare grundbevarande arbeten
Sverige