Denna artikel skrevs i samarbete med Johan Lundin, Director of Technical Risk på WSP. Den presenterades första gången i samband med den åttonde upplagan av den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) i Borås. 

ADR 2013 innehåller bestämmelser om restriktioner för passage av fordon som transporterar farligt gods i vägtunnlar. Reglerna tillåter styrning av transporter av farligt gods genom tunnlar, d.v.s. antingen beviljas passage genom tunneln eller så hänvisas transporten till en alternativ väg. Vägvalsstyrningen baseras på att alla tunnlar delas in i tunnelkategorierna A till E, som i varierande grad reglerar vilken typ av gods som tillåts passera genom tunneln för att undvika olyckor med stora konsekvenser för människor eller tunnelkonstruktionen. I detta dokument presenteras en trestegsmetod för att kategorisera vägtunnlar enligt ADR 2013. Det första steget är en logisk beslutsmodell som bör leda till en välgrundad utgångspunkt för beslut om lämplig kategorisering. Det andra är en förenklad riskanalysmetod som kan användas i den riskbaserade kategoriseringen av befintliga och nya tunnlar. Det tredje och sista steget är expertbedömning som metod för riskbaserad kategorisering.

Läs den fullständiga rapporten här