Denna artikel presenterades första gången i samband med den åttonde upplagan av den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) som hölls i Borås i mars 2018.

Ladda ner rapporten

Det finns för närvarande inga detaljerade föreskrifter eller riktlinjer för hur man ska utforma säkerhetskonceptet för en undermarksterminal för bussar som drivs med komprimerad naturgas (CNG). Det finns inte heller några uttryckliga säkerhetsmål för denna typ av anläggning i lagstiftning eller praxis. Det uppstår ett dilemma både i planeringsprocessen för markanvändningen och i byggprocessen när man ska utvärdera om säkerheten hos en sådan bussterminal är tillräcklig. Det finns emellertid internationellt accepterade principer inom andra sektorer som kan vara användbara när man ska definiera ett säkerhetsmål i detta fall. 

I denna artikel föreslås att ett sådant säkerhetsmål kvantifieras med hjälp av riskacceptanskriterier som uttrycks i termer av risker för individer och samhälle. Metoden som redovisas i denna studie har baserats på jämförelser mellan riskacceptanskriterier som använts vid andra typer av anläggningar och aktiviteter, både nationellt och internationellt, och krävde en omfattande inventering av dessa. Metoden tar också hänsyn till det faktum att människors uppfattningar av risker påverkar deras acceptans. 

Det föreslagna säkerhetsmålet presenteras med en övre och en undre FN-kurva, och inkluderar ALARP-principen. Dessutom anges en maximal genomsnittlig risk för anläggningen. Det utfördes en känslighetsanalys som indikerar att den risknivå som definieras av säkerhetsmålet är lägre än eller i samma storleksordning som många andra motsvarande risker i samhället, t.ex. i andra transportsystem såsom vägtunnlar.

Ladda ner rapporten

Skribent

Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige