Ett globalt projekt för koldioxidutjämning ska inledas 2021 och drivas parallellt med det pågående förbättringsarbetet för effektivare motorer. Men hur är det med flygplatserna? Mot bakgrund av de energibehov som krävs för att driva byggnader, infrastruktur, marktransport och flygplansförflyttningar är själva flygplatserna en stor källa till koldioxidutsläpp. Ett exempel på att flygindustrin antar utmaningen är initiativ som Airport Carbon Accreditation Program

Det första viktiga steget är att sätta upp en vision och göra en plan för att nå fram till visionen. Airport Carbon Accreditation Program är ett ramverk som ska hjälpa mer än 200 flygplatser att hantera sina koldioxidutsläpp. Under de senaste tio åren har WSP arbetat med Airports Council International för att utveckla och förvalta programmet. Inom programmet samarbetar man också med FN:s ramkonvention om klimatförändringar, Carbon Neutral Now-programmet, och har satt som mål att ha 100 koldioxidneutrala flygplatser före 2030. 

Energieffektivitet är en självklar del av lösningen, och många flygplatser arbetar hårt för att byta ut belysningar till LED-lösningar, introducera bättre system för mätning och övervakning, förbättra styrningen av belysning, införa effektivare pannor, kylare och VVS-system, och introducera effektfaktorkorrigering. Det finns dock fortfarande stor potential till fler förbättringar. En nyligen genomförd studie utförd av WSP på uppdrag av en brittisk flygplatsoperatör identifierade betydande koldioxidbesparingar som dessutom skulle bidra till att minska energikostnaderna med upp till två miljoner pund per år. 

Trots ansträngningar för att maximera energieffektiviteten kommer flygplatser alltid att vara energiintensiva konsumenter. Det är därför viktigt för flygplatser att övergå till att använda energi som innebär ett lågt, och i framtiden inget, koldioxidutsläpp. Den snabba tillväxten och den sjunkande kostnaden för förnybar energi får fler och fler verksamheter att byta till certifierad kolfri elektricitet. För till exempel Heathrow Airport är elförsörjning utan kol en del av flygplatsens långsiktiga strategi och målet är att uppnå en flygplatsinfrastruktur utan koldioxidutsläpp före 2050.

Flygplatser ser också på möjligheten att skapa egen förnybar energi. Gatwick Airport ligger långt framme på detta område och har blivit den första flygplatsen i världen att hantera livsmedelsavfall i kategori 1 från flygplan på plats. Avfallet hamnar i biomassakokare som ger förnybar energi, och den energin används till att värma avfallshanteringsanläggningen och driva vattenåtervinningssystemet på flygplatsen. Målet är att öka återvinningsgraden från 49 % 2017 till 85 % 2020 – det är högre siffror än för någon annan brittisk flygplats.

Även om flygplatser är framgångsrika när det gäller att minska påverkan från byggnader, infrastruktur och fordon, så kvarstår det faktum att luftfartens koldioxidutsläpp domineras av utsläppen från jetbränslet. Seattle-Tacoma International Airport är till exempel en av de första flygplatserna i världen som försöker erbjuda tillförlitlig tillgång till biobränsle, vilket skulle minska flygplansutsläppen med upp till 25 %. WSP har fungerat som konsult vid utvärderingen av vilken infrastruktur som krävs för att lagra och blanda biobränslen för flygplan och hur den kan integreras i Sea-Tac-bränsleparken och hydrantsystemet. 

Hittills har de koldioxidminskningsprogram som införts av flygplatser fokuserat nästan uteslutande på utsläpp från driften. Man börjar dock inse att koldioxidutsläpp i samband med uppförandet av byggnader och infrastruktur är en väsentlig del av en flygplats hela koldioxidpåverkan. Uppskattningarna varierar, men vissa forskare anser att inbyggd koldioxid skulle kunna utgöra upp till 50 % av den totala påverkan, och detta kommer att behöva uppmärksammas i betydligt högre grad i framtiden. 

Den sista utmaningen är själva omfattningen och komplexiteten hos verksamheten vid många av dagens flygplatser. Flygoperatörerna har vanligen direkt kontroll över endast 10 % av en flygplats totala koldioxidutsläpp, och det är flygbolagen, cateringfirmorna, fraktbolagen, detaljhandlarna och så vidare som står för den stora delen. Därför kommer det att krävas stort engagemang och samarbete för att framtidens flygplatser med låga koldioxidutsläpp ska kunna bli verklighet.

Flygplatserna har kommit långt under de senaste 10–15 åren för att minska sin koldioxidpåverkan. Det finns dock fortfarande mycket att göra för att de ska ta sitt fulla ansvar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

Skribent

Simon Clouston
Technical Director - Energy & Environment
Storbritannien