Nollvisionen lanserades i Sverige 1997 med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men det visar sig att programmet skyddar liv även på annat sätt. Nollvisionens progressiva perspektiv på förebyggande av trafikolyckor fokuserar på de mest utsatta trafikanterna – fotgängare och cyklister. Och i stället för att bara ta hänsyn till vägarna och tillhörande element så som vägskyltar och trafikljus så omfattas vägtrafiken i dess helhet.  Till exempel om resmönstren ändras så att biltrafiken minskar, har det inte bara en positiv inverkan på miljön utan kan även minska antalet dödsfall i trafiken. 
 

Främja kollektivtrafik, aktiva transporter (främst cykel/gång) samt färre bilar som körs långsammare

– Vi måste kunna erbjuda ett säkert system som uppmuntrar människor att kliva ur sina bilar och istället promenera, cykla, ta tåget eller bussen. Att resa med kollektivtrafiken är ett säkert sätt att resa, säger Karin Hassner, transportplanerare och säkerhetsexpert på WSP. Att fylla en vanlig buss med resenärer är jämförbart med att ta bort 50 bilar från gatan. Detta kan ha en positiv inverkan på trafiksäkerheten, men också på luftkvalitet och samhällsliv. De sociala nätverken förbättras dessutom när människor går eller cyklar och interagerar med varandra oftare. 

Vårt team i USA har till exempel levererat The Princeton Bicycle Mobility Plan, en vision som integrerar cykling som en bekväm och säker form för daglig transport för boende och besökare i alla åldrar. Planen beskriver strategier och infrastrukturförbättringar som ska uppmuntra och främja större användning av cykel, förbättra tillgången till stadens pulserande centrum och hjälpa till att minska trafikstockningar och parkeringsbrist.

I Australien har vi lett utvecklingen av en ny typ av hastighetsdämpande åtgärder med syftet att minska konflikterna mellan väldigt snabba cyklister och andra användare av gång- och cykelbanor, särskilt runt tågstationer och i områden med populära jogging- eller promenadstråk. Anordningen bygger på samma principer som ”brommerdrempels”, vilket är vågformiga fördjupningar i gatan som används för att sänka farten på mopeder (används i Nederländerna till exempel). Under de kommande månaderna ska WSP, i samverkan med västra Australiens transportdepartement, utvärdera anordningens säkerhet och effektivitet i en sluten miljö. Om försöket är framgångsrikt kommer en andra fas att genomföras med en omfattande före- och efterstudie.

WSP har också arbetat på uppdrag av Stockholms stad med att öka tillgängligheten för cyklister i det livligt trafikerade området runt Vasagatan. Det fanns även ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Med hjälp av LIDAR och VR-modellering skapade WSP perspektivbilder av alternativa utformningar som var av stor betydelse för de politiska besluten och finansieringsförhandlingar.

Övergångsställe

Stödjer FNs globala mål för hållbar utveckling

Även om Nollvisionens primära syfte handlar om säkerhet så bidrar arbetet även till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling. 
 

Mål 1

Dödsfall och skador i trafiken påverkar inte bara individers utan också länders ekonomi. Nollvisionen bidrar därför till att nå delmål 1, som avser att avskaffa all form av fattigdom överallt. 
 

Mål 3

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen. 
 

Mål 9

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. 
 

Mål 11

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 

En global insats

Nollvisionen har implementerats i länder och städer runt om i världen och kan även omfatta främjande av kollektivtrafik. Det handlar bland annat om insatser så som att bredda gångbanorna för fotgängare, skapa områden med lugnare trafik, bygga cykelbanor och mycket mer. 

Sådana åtgärder kan lika gärna ingå i en strategi för att förbättra luftkvaliteten och begränsa den globala uppvärmningen, som att vara en del av en stads hållbarhets- och trafikplan. Positiv miljöpåverkan kanske bara är en sidoeffekt av Nollvisionen, men det är konkret och kan ge mervärde till städer och organisationer som antar programmet.