Nulägesanalys av cykeltrafik och cykelvägnät

Karlskoga kommun driver projektet ”Karlskoga cyklar för en bättre miljö”, som finansieras av bidrag från Energimyndigheten. Syftet med projektet är bli en mer cykelvänlig stad där det är enkelt att välja cykeln framför bilen. 

Kommunen gav WSP i uppdrag att kartlägga cyklingen i staden för att avgöra vilka cykelbanor som används mer eller mindre, var förbindelser saknas och vilken utbyggnad som är prioriterad för att göra cykeln till ett enkelt och säkert färdsätt för invånarna. WSP anlitade det nederländska bolaget DAT.Mobility för att utföra kartläggningen med hjälp av deras app Sense.DAT. Kommunen rekryterade en panel av cirka 150 invånare som cyklar mer eller mindre ofta till vardags och helg, och som under en månads tid fick ha Sense.DAT installerad på sina mobiltelefoner. Mätningen resulterade i en detaljerad beskrivning av 4300 cykelresor i Karlskoga i maj och juni 2019.

Med resedata utlagda i kartor kunde vi  illustrera vilka cykelstråk som används mest, för att via jämförelse med cykelinfrastruktur ge underlag till beslut om utbyggnad. Faktorer som kunde analyseras var ifall det finns cykelbana där många cyklar – och om inte: biltrafikens omfattning och hastighetsgräns. Vidare ifall cykelbanorna som används mest är separerade från biltrafiken, ifall de är belysta samt tillgången till cykelparkering vid viktiga målpunkter. Även andra aggregerade resultat kunde presenteras, så som vilken tid på dygnet och vilka veckodagar deltagarna cyklar mest, i vilket ärende cykelresor görs samt på vilka distanser.

Passiv och kontinuerlig insamling av resedata via appen resulterade i mer detaljerad och heltäckande data än vad traditionella metoder, som enkäter eller stationära cykelräkningar, kan ge. Det kräver dock arbete med rekrytering av deltagare till panelen samt stöd till dem under mätningen. Att engagera invånare i mätningen sänder samtidigt en signal om kommunens ambition att göra kommunen mer cykelvänlig. Sammantaget gav mätningen nya insikter om hur cykelinfrastrukturen bör byggas ut, genom en kostnadseffektiv och engagerande metod.

Ta del av rapporten (pdf)