Regionernas kamp 2018: All förändring borde börja i fakta

För fjärde året i rad publicerar WSP rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner. Syftet är att identifiera några av de viktigaste drivkrafterna för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och regioner står sig i ett jämförande perspektiv. I tider av förändring är behovet av grundläggande sammanhang och fakta viktigare än någonsin. 

Sveriges kommuner står utan tvivel inför betydande strukturella och geografiskt varierande utmaningar. För många glesbygdskommuner fortsätter befolkningsutveckling och utbildningsnivåer vara en utmaning. Men även mycket urbana delar av landet kan uppleva problem med till exempel sysselsättning och förvärvsinkomsternas utveckling. Samtidigt är det spännande att notera många större städers positiva utveckling i många avseenden.  

I vår analys väger vi samman de tretton olika parametrar vi mäter i ett särskilt mått som visar hur framtidssäkrad en kommun är – vi kallar det Robusthetsindex.  Här ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både inrikes och utrikes födda från länder utanför EU. Men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken och inkomst.  

Utvalda fakta

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för pendlingskommun nära storstad. Högst snitt i Sverige.
251 538 kr 251 538 kr
ÖkningEn av Stockholm, Göteborg och Malmös befolkning under 2006-2016
17 % 17 %
sysselsättningsgrad bland utrikes födda i de större städerna (centralorterna).
56 % 56 %

Regionernas kamp utvecklas kontinuerligt. I årets version ligger fokus på kommunerna. Jämfört med tidigare har vi också lagt till nya perspektiv, samtidigt som inom- och mellanregionala jämförelser får stå tillbaka. Basen för detta är Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning, som gör jämförelserna mer relevanta och ändamålsenliga. Materialet ger dock möjlighet att skapa egna jämförelser och ”bench marks”, t.ex. för att analysera den egna kommunen.  

För oss på WSP (och Kontigo som nyligen blivit en del av oss) är det viktigt att ta ansvar för framtiden genom att tillhandahålla fakta och kunskap. Vi hoppas att materialet kan stimulera en diskussion för att framtidssäkra svenska kommuner och regioner.

Ladda ner rapportLadda ner databas

Läs och ladda ner rapporten för Regionernas kamp 2017.


Mer om detta ämne

Skribent

Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige