Denna artikel presenterades första gången i samband med den åttonde upplagan av den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) som hölls i Borås i mars 2018.

Sammanfattning

Överdäckning av vägar som är avsedda för transport av farligt gods är en lösning som övervägs allt oftare vid stadsutveckling i större städer i Sverige. Denna typ av konstruktion medför ett antal risker och utmaningar i samband med sällsynta händelser, exempelvis farligt godsolyckor i tunnlar, och kan orsaka svåra skador, t.ex. att byggnader ovanpå överdäckningen kollapsar. Många hävdar att det stora problemet med bedömningen av sådana risker är bristen på gemensamma acceptanskriterier och föreskrifter.  

Ur ett vetenskapligt perspektiv tycks grundorsaken till problemet inte ha klarlagts helt. Det är dock mycket som tyder på att anledningen till detta är att man inte tar tillräcklig hänsyn till riskens karaktär i riskanalysen. I denna studie har vi strukturerat problemet på nytt vis och föreslår nya sätt för hur man kan komma vidare i bedömningen av riskexponering och riskkontroll för att samtidigt trygga säkerheten och minska projektrisken. 

Det framgår tydligt att riskbedömningen av överdäckning av vägar där farligt gods transporteras inkluderar flera utmaningar, och att dessa måste hanteras för att risken ska kunna kontrolleras. En av flera komplicerande faktorer är att det är praktiskt och ekonomiskt omöjligt att konstruera överdäckningen så att den klarar en olycka med maximalt tillåten mängd explosiver på lastbil.

Den viktigaste slutsatsen i studien är att en hållbar samhällsplanering förutsätter kontroll över riskerna till följd av transport av farligt gods både på kort och lång sikt. I artikeln presenteras  ett ramverk för att åstadkomma detta utifrån den specifika anläggningens förutsättningar. En annan slutsats är att det är avgörande att genomföra detta tidigt i projektet för att hantera den målkonflikt som ofta är aktuell och möjliggöra kostnadseffektiva möjligheter att hantera risken. 

Ladda ner rapporten