Going Small – så tacklar städer övergången till urban mikromobilitet

Delningstjänster och mikromobilitet är en allt vanligare syn i urbana områden världen över. WSP har i studerat sju världsstäder utifrån städernas hantering, operatörerna och användarna. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är utmaningar som återfinns i alla de studerade städerna, men lösningarna ser olika ut. 

Några av rekommendationerna från ”Going Small”

  • Stadsplanerare behöver börja anpassa planer och förhållningssätt för ”last-mile”-transporter i delad form
  • Regleringar och definitioner för beteende och säkerhet behöver sättas – ju tidigare desto bättre
  • Överväg om modellen ”ju snabbare resa desto billigare resa” är rätt i förhållande till säkerhetsaspekten
  • Reducera hastigheten på känsliga gångstråk med hjälp av data-analys och GPS-funktioner– (geofencing)
  • Se över jämlikhetsaspekten när det gäller vilka som har möjlighet att nyttja tjänsterna geografiskt och inkomstmässigt.
  • Använda resedata för att samarbeta med befintlig kollektivtrafik, exempelvis placering av fordon och parkeringsplatser
  • Öka transparensen gällande livscykel och hållbarhet, till exempel genom ett hållbarhetsindex
  • Sätt ett kapacitetstak för antal delade fordon/operatör i staden för att utvärdera och säkerställa ansvarstagande. Avgränsa antalet operatörer.
  • Nyttja resdata för att utvärdera synergier mellan mikromobilitetstjänsterna med befintlig kollektivtrafik och samspel med annan transportinfrastruktur så som cykelbanor.
 
Going Small - The transition to urban micromobility (pdf)

Relaterade teman och taggar