Denna artikel skrevs i samarbete med Johan Lundin, Verksamhetsansvarig risk, WSP och Björn Yndemark, Avdelningschef, WSP. Artikeln presenterades första gången i samband med den åttonde upplagan av den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) som hölls i Borås i mars 2018. 

Övergången till hållbar stadsplanering är utmanande ur många perspektiv, exempelvis när användning av fossilfria bränslen ökar och föreskrifter för riskstyrning inom transportinfrastrukturen inte hunnit uppdaterats i samma takt. Detta gäller både tekniska designkrav på detaljnivå och mer övergripande verifierbara säkerhetsmål som ska bekräfta att samhällets säkerhetsmål uppfylls. I den här rapporten presenteras utmaningar, erfarenheter och resultat kopplade till analyser av de risker som följer med en underjordsterminal för gasdrivna bussar. Riskanalysmetoden används i ett pågående projekt i slutskedet av planeringsprocessen, vilket gör det möjligt att diskutera erfarenheter och svårigheter utifrån praxis. Två huvudtyper av skador studeras; brand och explosion där människor kan utsättas för höga temperaturer, giftig rök, strålning, tryckvågor och skador från flygande föremål. Brand kan uppstå vid antändning av brännbara gasblandningar (i luft).  En bussterminal under jord med gasdrivna bussar utgör en komplex anläggning ur ett riskperspektiv, och risknivån kan förväntas vara hög. Därför krävs ett säkerhetskoncept som balanserar mellan olika typer av åtgärder, exempelvis tillsyn, kontroll- och säkerhetsförbättrande installationer samt passivt skydd.

Klicka här för att ladda ner hela rapporten

Mer om detta ämne