I denna rapport vill vi diskutera några utmaningar man kan ställas inför och speciellt fokusera på vikten av olika aktörers incitament att agera långsiktigt vid projektering av infrastruktur och vikten av att anta ett helhetsperspektiv utifrån de nationella målen för vår säkerhet.

Om man inte hanterar dessa frågor idag skapar man potentiellt mycket stora problem för framtida generationer. Vi riskerar att bygga system som på sikt är mycket sårbara och svåra att ändra. Men, samtidigt är det orealistiskt att försöka bygga upp något nytt system eller procedur för att kunna hantera denna typ av risker. Med största sannolikhet måste det ske inom ramen för det arbete som redan bedrivs idag.

Risken för smygande sårbarheter och hot som kan påverka samhällets funktionalitet finns inte bara inom infrastrukturområdet, den finns inom alla sektorer. Men, på grund av de ofta långa livslängderna för infrastruktursystem är risken för oupptäckta ökade hot och sårbarheter större än i andra sammanhang. Det är dock viktigt att man är uppmärksam på denna typ av utveckling inom all typ av samhällsviktiga funktioner och verksamheter.

En rimlig åtgärd är att öka medvetenheten om riskerna samt att skapa handlingsberedskap. Man bör inte fokusera på att försöka reducera osäkerheten utan istället acceptera osäkerheten och använda grova metoder för att värdera säkerhetsåtgärder som är flexibla samt ger möjligheter att hantera eventuella framtida hot/sårbarheter. Dock återstår mycket arbete med att undersöka om och i så fall vilka strategier och metoder som är en lämplig väg framåt.

Läs den fullständiga rapporten här

Mer om detta ämne

Skribent

Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
SverigeRelaterade teman och taggar