Tågbranschen och effekterna av Covid-19-pandemin

Så säkerställer vi konkurrenskraften i järnvägen under och efter pandemin - En global utblick

Covid-19-pandemin påverkar tågresenärerna kraftigt, i det korta perspektivet genom kraftigt reducerad trafik, men med stor sannolikhet även på lång sikt på olika sätt. När pandemin är över kan vi förvänta oss förändrade resvanor, men också nya rutiner och ny teknik som kan komma att användas även framöver. Eftersom pandemin är global är det också viktigt att studera utvecklingen på global nivå. Att lära av varandra kommer vara nyckeln för att stärka järnvägen, både idag och i framtiden.

Med denna studie vill vi bidra till utvecklingen genom att lära av varandra, även om några av exemplen kanske inte är intressanta att implementera i andra länder på grund av exempelvis principer om personlig integritet. 

I den här studien har vi valt att fokusera på järnvägstrafik, den innehåller både långväga resande och pendling via spårbunden kollektivtrafik.

Ta del av WSPs studie