WSP sprider Nollvisionen i världen

WSP har tagit fram Vision Zero Handbook, en global handbok om Nollvisionen för trafiksäkerhet. Genom att globalt införliva Nollvisionen i våra projekt, kan WSP bidra till att skapa säkrare vägar och gator, och därmed minska antalet som skadas och omkommer i trafiken.

Trafiksäkerhet är en mycket viktig parameter i ett välfungerande samhälle. Men varje år omkommer mer än 1,35 miljoner människor i trafiken, och ytterligare 20 - 50 miljoner blir allvarligt skadade. Nollvisionen vägrar att acceptera att dödsfall och allvarliga skador är oundvikliga konsekvenser av vägtrafiken.

I Sverige är vi vana att arbeta enligt Nollvisionen som antogs av riksdagen 1997. I övriga världen är synsättet relativt nytt, eller helt okänt. Till skillnad från traditionella tillvägagångssätt, som fokuserar på att förbättra säkerheten genom att förändra människors beteenden, så utgår Nollvisionen från ett gemensamt ansvar mellan trafikanter och systemutformare (planerare, projektörer, med flera). Trafikanterna förväntas följa lagar och föreskrifter, men systemutformarna är ytterst ansvariga för att vägtrafiken är säker. Detta är ett tankesätt som har stor betydelse för hur man planerar och projekterar samhällen och infrastruktur. Då WSP är ett globalt företag med kontor i 40 länder, kommer nu Nollvisionen kunna implementeras i många fler länder.

Var 23:e sekund dör en människa i trafiken i världen. Det blir 1,35 miljoner människor per år. Vi på WSP kan, genom att utforma städer och infrastruktur så säkert som möjligt, bidra till att minska mänskligt lidande och att frigöra resurser. Min förhoppning är att handboken kan inspirera medarbetare på WSP i hela världen att söka så trafiksäkra lösningar som möjligt och därmed också bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål.
Karin Hassner Trafiksäkerhetsexpert på WSP Sverige, medverkat i framtagandet av handboken

Boken är framtagen i samarbete mellan experter från Sverige, Kanada, Australien, USA och Nya Zealand.

Förutom handboken, som är för internt bruk, finns även en extern kortversion. Globala webinarier och workshops har också hållits i anslutning till framtagandet och lanseringen av handboken för att sprida kunskapen och starta användandet.

Ladda ner Vision Zero - setting a higher standard for road safetyNollvisionen - en trafiksäkerhetsstrategi som även gynnar miljön