Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta. 

 
Största folkökningen sker i de tre storstadslänen, vilket ställer höga krav på de växande städerna. Trycket på infrastrukturen ökar, tillgången till bostäder måste säkerställas, barnomsorg och skola måste finnas. Här kan WSP spela en stor roll för att kunna vända samhällsutmaningar till möjligheter. I de växande städerna måste också fokus på våra framtidsutmaningar finnas – så som minskad miljö- och klimatpåverkan, hållbart resursanvändande och social hållbarhet.

WSP har bred och djup erfarenhet av att utveckla samhällen, och hanterar urban utveckling samordnat för samtliga skeden och för alla slags frågeställningar. Med erfaren processledning och långsiktig hållbarhetsstyrning kan frågor hanteras vid rätt tidpunkt. Detta skapar långsiktig möjlighet att vända samhällsutmaningar till möjligheter. 

 

Flygbild visar ytan där överdäckningen av E4, E20 och Värtabanan ger plats för en ny stadsdel

Stadsdelen som suddar ut kommungränsen

Överdäckningen av Norra stationsområdet i Stockholm innebär att en helt ny stadsdel, Hagastaden, med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser kan växa fram. WSP var delaktiga i det omfattande överdäckningsprojektet som placerade E4, E20 och Värtabanan i tunnlar under Hagastaden, och därmed skapade ytor stora nog för Hagastaden att byggas.

30 hektar i Stockholm och 66 hektar i Solna

Bedömning av lönsamhet och hållbarhet i överdäckningsprojekt

I takt med att våra stora städer växer är överdäckningar ett sätt att skapa ny mark för stadsbyggnad. Med överdäckningar går det att bygga bort barriäreffekter genom att stadsdelar som tidigare varit avskurna genom större trafikleder eller järnvägsspår byggs samman. Till det finns hälsoperspektivet, både buller och hälsofarliga luftföroreningar kan reduceras. 

Hur bedöms lönsamhet och hållbarhet i överdäckningsprojekt?
Illustrering av hur en överdäckning av vägar och järnväg frigör utrymme

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling
Individ som blickar framåt

Våra samhällsutmaningar kräver långsiktiga lösningar

I vår tid när vi gjort jordklotet litet och uppfattar världen som åtkomlig och förståelig, tror vi oss utgå från en helhet när vi fattar beslut. I många viktiga frågor agerar vi dock tyvärr tvärtom. 

Läs hela insikten