Anna Widman

Anna Widman

Titel: Gruppchef Stadsutveckling
Ålder:
42
På WSP:
Sedan 2011
Utbildning:
Landskapsarkitekt, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
Intressen:
Familjen, naturen, vänner och god mat.

Framtidens centrala Göteborg håller på att ta form. För närvarande finns två alternativ för hur staden ska växa på lång sikt vilka presenteras i ett förslag till fördjupad översiktsplan. Planen tar hänsyn till allt från arkitektur, boende och klimat till handel, näringsliv och transporter. De tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, är grundläggande i arbetet och ständigt i minnet.

Anna Widman, landskapsarkitekt och gruppchef för stadsutveckling i Göteborg på WSP Sverige, är redaktör för planen och därmed den som, i nära samarbete med stadens projektledare och sakkunniga, sammanställer texterna och koordinerar innehållet. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen leds av Stadsbyggnadskontoret i samarbete med stadens förvaltningar.

– Vi arbetar med siktet inställt på 2050-2075 och mycket hinner ändras till dess, inte minst våra handels- och transportmönster, och det gör arbetet extra intressant, säger hon. 
 

Två scenarier för stadsutveckling 

I centrala Göteborg finns stora områden som kan användas för att möta den ökade efterfrågan på bostäder och arbetsplatser. En utmaning i sammanhanget är att staden genomkorsas av flera trafikleder av riksintresse för kommunikation. Två av dem är Lundbyleden för vägtrafik och Hamnbanan för godstrafik på järnväg som försörjer Sveriges största hamn. 

Beroende på hur dessa transportleder hanteras finns två scenarier. 

– Om Hamnbanan kan flyttas och Lundbyleden omvandlas till en mer stadsmässig boulevard kan staden växa norrut. Då kan flera delar av Hisingen integreras i stadskärnan och innerstaden. Men det är på lång sikt, säger Anna Widman. 

Blir däremot båda transportlederna kvar i sin nuvarande sträckning och utformning får de nya stadsdelarna kanske en mer perifer karaktär då kopplingarna mot övriga Hisingen blir färre. 

Den fördjupade översiktsplanen är nu ute på samråd och stadens medborgare kan ta del av den på nätet liksom vid informationsträffar för allmänheten. 
 

Hållbara samhällen och klimatförändringar

Förutom att hålla i det redaktionella arbetet i fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg har Anna Widman varit medlem i den projektgrupp som ska föra arbetet framåt och varit extra engagerad i de frågor som rör gröna och blå strukturer, alltså parker, naturområden och vattendrag, som ska ge skydd mot ökade vattenflöden och situationer med extremväder. 

Gröna och blå strukturer i storstadsområden är inte bara vackra. De är nödvändiga för att vi som bor där ska må bra och för att hantera klimatförändringarna.
Anna Widman Gruppchef Stadsutveckling

Ett exempel är att grönska och parkområden i städerna bidrar till att sänka temperaturen vid värmestress samtidigt som de kan fungera som mötesplatser, vilket är otroligt viktigt ur ett socialt perspektiv, säger Anna Widman.

Ett exempel på klimatåtgärd är det älvkantsskydd som i framtiden ska bilda ett naturligt inslag i stadsbilden och skydda ett växande Göteborg mot översvämningar. 
 

Erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring

Vid sidan av arbetet som redaktör för den fördjupade översiktsplanen är Anna Widman också gruppchef för Stadsutveckling på WSP Sverige i Göteborg. Gruppen arbetar framför allt tillsammans med kommuner och andra intressenter som exploatörer och byggaktörer i Västra Götalandsregionen. 

– Vi har också precis startat ett nationellt nätverk för oss som arbetar med planfrågor inom WSP, säger hon. 

Anna Widman räknar med att utbytet i nätverket ska bidra till en bättre resursfördelning inom WSP och bidra till att kvalitetssäkra projekten. 

– Det är trevligt också. Arbetet underlättas om en har en relation till den en arbetar med, säger hon.
 

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (PDF)