I takt med fokusering på hållbarhet växer intresset för att bygga hus i trä. Oftast är det fasaderna man tänker på när det gäller trähus, men numera utgörs ofta hela stomkonstruktionen av trämaterial.

På WSP i Skellefteå har man stor erfarenhet av träbyggande.

– Utvecklingen går fort nu, säger Patrik Rönnmark på WSP Byggprojektering. Det var inte länge sedan de högsta trähusen var 2-3 våningar. Nu kan man konstruera riktigt höga byggnader. Svårigheterna var tidigare brand- och akustikkrav, men numera finns det lösningar för att klara detta.

Patrik och hans kollegor har nyligen varit engagerade i The Great Northern, en mötesplats och företagshotell för nystartade företag i regionen. Här uppfördes en träbyggnad mellan två befintliga K-märkta byggnader för att knyta ihop dem och skapa en inbjudande sammanlänkning. WSP har svarat för all konstruktion med hisschakt och bjälklag i KL-skivor, pelare och balk av limträ samt tak av lättelement. Den stora entrétrappan som möter besökarna inne i byggnaden är en åtta meter lång fribärande trapp av KL-skiva med platsbyggda plan och sättsteg. WSP har dessutom projekterat utvändiga trappor och ramper på liten yta utan att tumma på tillgänglighetskraven.

Skellefteå profilerar sig som en av Sveriges ledande trästäder. Västerbottens skogar har virke av hög kvalitet och kommunen bedriver mycket forskning och utveckling kring träbyggnadsteknik.

Kommunen har också en träbyggnadsstrategi som bland annat innebär att trä alltid ska prövas i kommunens bygg- och anläggningsprojekt. Trä eller andra förnyelsebara material ska väljas när det tekniskt och ekonomiskt är försvarbart.