Överdäckningar har under senare år etablerats som ett sätt att utveckla stadsmiljöer och skapa mer mark för stadsbyggnad samtidigt som de även minskar problemen med buller och utsläpp. Men hur bedömer man lönsamheten och hållbarheten i ett överdäckningsprojekt? 

WSP har genom en lång rad uppdrag, nationella och internationella, erfarenhet rörande utredning, värdering och utformning av överdäckningar. Komplexiteten i överdäckningsprojekten gör det svårt att bedöma huruvida en investering i en överdäckning är lönsam eller ej. Utöver direkta byggkostnader behöver man analysera investeringsparameter som markkostnad, markvärden, byggbar yta, byggtider etc. Det ska också göras en bedömning av den specifika platsens geografiska förutsättningar. Dessa analyser genomför WSP sedan lång tid tillbaka runt om i världen.

Att även analysera och beskriva hållbarhetsaspekterna i projektens alla dimensioner är en komplex, men fullt möjlig uppgift, om man hanterar viktiga frågeställningar tidigt. WSP har utvecklat en process för att i tidiga skeden bedöma hållbarhetsaspekterna i överdäckningsprojekt för att sedan värna dessa genom projektets alla skeden, från idé till driftskede.

Vi ser att överdäckningar – korrekt utförda – kan ha stora hållbarhetsvinster. I en investeringsbedömning bör därför även de betydande samhällsekonomiska vinsterna som lokalt förbättrad luft- och ljudmiljö, social integrering, ökad andel gröna ytor, cykelvägar och läkande av stadsbyggnad vägas in.

- Vi har i ett stort antal uppdrag på senare år sett vår och våra kunders utmaningar i att bedöma livskraften i överdäckningsprojekt, säger Lars Kallrén, avdelningschef på WSP. Vi ser ett mönster i frågeställningarna och tycker att hållbarhetsvinsterna underskattas i bedömningarna – utan att för den skull undervärdera hållbarhetsutmaningarna.

 

 
Se filmen om hur vi jobbar med överdäckningar