Varje år sker allvarliga MC- och mopedolyckor på grund av spill från tung trafik. Vanligast är dieselspill. Diesel på torr vägbana innebär lika låg friktion som en väg med packad snö. Det visar friktionstester som WSP utfört på uppdrag av Sveriges MotorCyklister, SMC. 
Varje dag spills stora mängder diesel ut på våra vägar, både genom misstag och genom slarv. Detta leder till överraskande fläckvis halka i klass med vinterväglag. De vanligaste platserna där dieselhalka förekommer är rondeller, av- och påfarter och i andra tvära svängar och kurvor - alltså på de platser där tvåhjuliga fordon har störst behov av bra friktion. Europeisk statistik visar att var tionde MC-olycka beror på dieselspill.

– En friktionstest som vi på WSP utfört visar att vägfriktionen halveras då diesel spillt ut på asfalt. Vägytan hade före spillet ett värde mellan 0,75-0,80 vilket är normalt. Men, efter att diesel spillts på ytan uppmättes endast 0,30 vilket är långt under det minimikrav (0,50) som ställs på svenska vägar. Friktionen 0,30 motsvarar packad snö och vinterväglag.  Den låga friktionen innebär dels förlust av stabilitet i fordonet och dels betydligt längre bromssträckor, säger Johan Granlund, vägexpert WSP. Så låga friktionsvärden är inget en MC-och mopedförare ska ha anledning att förvänta sig under sommartid. Det går helt enkelt inte att förutse och anpassa sin körning utifrån detta, vilket betyder en kraftigt ökad olycksrisk. 

En vanlig orsak till dieselspill är att bränsletankar i tunga fordon fylls till brädden. Överflödet rinner sedan ut genom fordonets överfyllnadsrör när fordonet körs i kurva. Det är vanligt att man ser spår av diesel från bussgarage, i utfarter från tankställen för tung trafik och i cirkulationsplatser i närheten av mackar.

SMC anser att lastvagnstillverkarna bör göra det omöjligt att överfylla tanken; sådan teknik finns på marknaden. Startspärrar bör införas så att fordonet inte kan startas om inte tanklocket är stängt. Förarna bör dessutom informeras om den ökade olycksrisken för MC och moped som överfyllda tankar leder till, och de bör uppmanas att aldrig toppfylla tanken.

Läckande fordon är även miljöbovar. Alla åkerier och bussföretag som är certifierade enligt miljöstandard ISO 14001 bör enligt SMC omgående vidta åtgärder om de inte redan gjort det. Detta gäller även alla företag som är certifierade utifrån ISO 39001 om trafiksäkerhet. Åtgärder för att minimera spill bör dessutom lyftas in i upphandling av stat, kommun, landsting och företag. 

Mer information och videofilm från friktionstesterna hittar du på SMC:s hemsida.