Miljöproblem, inklusive klimatförändringar, driver fram vattenrelaterade kriser runt om i världen. Översvämningar, torka och förorenade vattenresurser kan alla orsakas och försämras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort.

Sjö

Foto: Sofie Stensson.

När ekosystem förstörs blir det svårare att förse alla med det vatten vi behöver för att överleva och må bra, och en växande befolkning spär på utmaningen. 

Sverige har stora inhemska sötvattenresurser och därmed relativt goda förutsättningar, men problem med vattenförsörjning och vattenhantering finns här redan idag och kommer att växa med klimatförändringarna. För att lösa vattenutmaningarna behövs kunskap.

 


Digitala vattenförekomster

Insikten om att det som sker i ena änden av vattensystemet påverkar hur det blir i den andra ställer krav på samverkan över kommungränser. I Oxunda Vattensamverkan tog ett antal kommuner ett gemensamt grepp om vattenfrågan och lät WSP utveckla en webbapplikation för att få överblick över mål, åtgärder och vattenförekomsternas status. Syftet var att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

- Tidigare fanns information fanns hos olika personer i olika kommuner. Vi behövde kunna sammanställa den så att både politiker, tjänstemän och allmänhet skulle få insyn i vad som gjordes, berättar Duncan McConnachie på WSP som var med och utvecklade webbapplikationen.

WSP byggde upp en GIS-databas (Geographic Information System) och visualiserade alla åtgärder i en interaktiv webkarta. Med enkla klick visas vilka åtgärder som gjorts i enskilda sjöar och vattendrag, kostnader, vem som ansvarar för projektet – och det kan även vara foton från platsen.

– Det som är nytt är hur vi strukturerat informationen. Nu kan både politiker och allmänhet följa hur vattenkvaliteten förbättras och långsiktighet säkerställs, avslutar Duncan.

I en webbapplikation ges överblick över mål, åtgärder och vattenförekomsternas status

 

Den 22 mars är det Världsvattendagen

Världsvattendagen ordnas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor av olika slag. Den startades på initiativ av FNs generalförsamling 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman. Under årets tema ”Nature for Water” (naturbaserade vattentjänster) tas frågor och idéer upp kring hur naturen kan användas för att lösa vattenrelaterade problem. Läs gärna mer om världsvattendagen på www.vattendag.org.