Tillsammans med ett antal aktörer i bygg- och anläggningssektorn har WSP tagit fram en färdplan för hur branschen kan bidra till ett klimatneutralt Sverige. Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP, är en av dem som arbetat med färdplanen och hon ser en viktig roll för konsulter att bidra tidigt i byggprocessen.

Mycket kan göras redan idag samtidigt som det behövs innovationer och ny teknik för att nå hela vägen till klimatneutralitet.
Maria Brogren Hållbarhetschef

Fakta

I samarbete med Fossilfritt Sverige har nio branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Målet med arbetet är att få en konkret bild av hur omställningen av de olika branscherna kan gå till samt identifiera utmaningar, möjligheter och behovet av politisk hinderröjning.

Den gemensamma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Drygt 150 personer har deltagit i arbetet som har letts av Skanska. I arbetet har ett stort antal aktörer enats om en vision om att år 2045 är värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn klimatneutral och konkurrenskraftig, helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov. Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är för år:

  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. 

På Fossilfritt Sveriges webbplats kan du ladda hem hela färdplanen.

 

Maria Brogren, du var en av dem som lyfte frågan om byggandets klimatpåverkan för ungefär fem år sedan och du ingår nu i styrgruppen för arbetet med färdplanen tillsammans med representanter för Sveriges Byggindustrier, Skanska, NCC, Swerock och Chalmers. Idag lämnas färdplanen över till regeringen och 60 aktörer har skrivit under. Hur känns det?

Det känns fantastiskt kul och det inger stort hopp inför framtiden. Det har hänt så otroligt mycket på de här åren och att vi är så många som nu vill jobba mot samma mål är häftigt. Jag vill påstå att en grund till det här arbetet lades under min tid på Sveriges Byggindustrier då vi initierade ett antal studier för att kartlägga klimatpåverkan i branschen. Fram tills dess var fokus för byggbranschens klimatarbete ensidigt på att bygga energieffektiva byggnader, men studierna visade att själva byggprocessen stod för lika stor del av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som energianvändningen. Idag vet vi att bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. 
 

Vilka är de viktigaste förändringarna branschen behöver göra för att nå klimatneutralitet 2045?

I färdplanen finns ett antal uppmaningar till alla aktörer inom värdekedjan: stat och myndigheter måste ställa tydliga och enhetliga krav som följs upp, materialindustrin måste kunna leverera miljövänliga material, beställare måste våga ställa tuffa krav och byggentreprenörer måste använda effektiva produktionsmetoder och processer. I arbetet med färdplanen har vi konstaterat att det finns potential att halvera utsläppen till 2030 med befintlig teknik, men att det behövs mer kunskap och innovation för att nå hela vägen till klimatneutralitet 2045.
 

Hur kan WSP bidra till att vi ska nå målet?

Vi som konsulter och rådgivare har ett viktigt uppdrag att redan tidigt i processen se till att dessa frågor tas om hand, vi kan bidra med vår kunskap kring resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, skapa effektiva, flexibla planlösningar och demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller underhåll, samt att skapa förutsättningar i projekteringsskedet för att byggnader och anläggningar kan vara klimatneutrala i användningsskedet. Ett exempel är WSPs handbok för klimatoptimerat byggande av broar. Där har vi visat att det är möjligt att redan idag halvera utsläppen från byggandet av en betongbro med rätt dimensionering och genomtänkta materialval.
 

Vad händer nu?

Arbetet med färdplanen är långt ifrån slut i och med att färdplanen lämnas över till statsministern. Det är nu arbetet med att nå målen börjar. Första delmålet i färdplanen är att vi i branschen ska kartlägga våra egna utsläpp och sätta klimatmål. Det gäller även oss på WSP. Vi kan minska våra egna utsläpp från kontoren, transporter och inköp. Men vårt största bidrag är förstås i våra uppdrag. Där ska vi hålla oss framme i tidiga skeden och erbjuda vår kompetens inom behovsanalyser, livscykelanalys med mera, och sedan se till att vi får projektera byggnaderna och anläggningarna så att de ger en så liten klimatpåverkan som möjligt i ett livscykelperspektiv. Vi är också engagerade i utvecklingen av nya innovationer, bland annat genom vårt engagemang i det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden 2030. Där har jag faktiskt förmånen att få leda fokusområdet som heter klimatneutral infrastruktur. Det är ett superspännande område, som nu får en extra skjuts genom lanseringen av färdplanen.