Tre milstolpar för ökad social hållbarhet

Barnkonventionen blir svensk lag, nytt mål för folkhälsopolitiken godkänns och beslut om handlingsplan för Agenda 2030. Denna vecka har varit händelserik för den som intresserar sig för social hållbarhet. Andrea Utas, hållbarhetsrådgivare på WSP, förklarar hur dessa beslut påverkar framtidens samhällsutveckling.

I korthet vad är det som hänt?

Det är tre viktiga beslut som tagits; i onsdags beslutade röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. I torsdags godkändes dessutom ett nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken med målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Samma dag tog Regeringen beslut om en handlingsplan för Agenda 2030 för att göra det tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra.

 

Hur påverkar dessa beslut samhällsutvecklingen på sikt?

Att barnkonventionen blir svensk lag kommer att innebära nya arbetssätt för många olika aktörer. Att jämlikhet erkänns som ett politiskt mål i hälsofrågor har stor innebörd för hur vi ska förhålla oss till olika strategiska ställningstaganden och investeringar i vårt samhälle. Nu blir det enklare både ur ett beställar- och konsultperspektiv att beakta befolkningens socioekonomiska mångfald när beslut om investeringar ska tas. Att handlingsplanen för Agenda 2030 är beslutat kommer att ha stor innebörd för alla aktörer med ett regeringsuppdrag.

 

Hur kan WSP bidra?

Vi har en stor bredd av kompetens och expertis inom samhällsanalys, processledning och sakkunskap inom hållbarhet. Vi ser redan en ökad efterfrågan på konsulttjänster som innebär strategisk rådgivning inom hållbarhet och särskilt avseende de sociala aspekterna så som barnperspektivet och jämlikhet. Ett exempel är WSPs roll i Stockholms regionala strategi som antogs i landstingsfullmäktige i tisdags och som ligger väl i linje med Agenda 2030 och Riksdagens besluts som tagits i veckan.

På uppdrag av Stockholms läns landsting har WSP genomfört avancerade scenarioanalyser, analyser om inkludering på arbets- och bostadsmarknaden samt hållbarhetsbedömning.

 

Länkar