WSP Advisory har under våren 2018 tagit fram en utredning om olika arbetsmarknadspolitiska åtgärders effekt på sysselsättningen. Utredningen har skett på uppdrag av Centerpartiet och den konkreta frågeställningen som WSP haft att analysera är om det är möjligt att redan under nästa mandatperiod skapa 100 000 nya arbetstillfällen.

I rapporten görs en inventering av möjliga arbetsmarknadsåtgärder och med utgångspunkt i såväl svensk som internationell forskningslitteratur görs en bedömning av respektive åtgärds potentiella effekt på sysselsättningen. Vidare redovisas ett antal räkneexempel, där sysselsättningseffekt och statsfinansiell kostnad för ett paket av fiktiva politiska reformer analyseras. Detta åtgärdspaket bedöms sammantaget och på lång sikt kunna skapa 120 000 - 150 000 nya arbetstillfällen. Hur stor del av denna sysselsättningsökning som skulle kunna komma tillstånd redan under den kommande mandatperioden är dock svårbedömt och beror bland annat på hur snabbt lönebildningen påverkas.

En försiktig och översiktlig slutsats är att en politik som syftar till att maximera arbetsmarknadsutfallet redan under den kommande mandatperioden, utan beaktande av de långsiktiga effekterna, bör byggas upp kring åtgärder som sänker anställningskostnaden parat med reformer för en förbättrad matchningseffektivitet. 

Läs den fullständiga rapporten här