Vad har satsning på jämlik hälsa i Malmö genererat?

WSP och Kontigo har i samarbete med forskare på Malmös och Södertörns högskola, fått i uppdrag att utvärdera arbetet för ett socialt hållbart Malmö med fokus på jämlik hälsa. Samtidigt innebär uppdraget att se framåt och stötta Malmö stad att prioritera framtida insatser.

För åtta år sedan beslutade Malmö stad att tillsätta en kommission för ett socialt hållbart Malmö – Malmökommissionen. Kommissionens övergripande uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur hälsan kan förbättras för alla Malmöbor och särskilt för de mest utsatta. Nu vill Malmö stad med hjälp av bland andra WSP utvärdera vad satsningen genererat och klargöra hur det fortsatta arbetet  ska se ut och prioriteras. Utvärderingen innebär både att utvärdera Malmö stads organisering kring arbetet med jämlik hälsa sedan 2010 till idag och att utvärdera förändringar i befolkningens hälsa under samma period.

WSP har nu påbörjat arbetet att tillsammans med Kontigo utvärdera både kommissionens process och de faktiska effekterna av det arbete som utförts. Utvärderingen ska också bidra med viktiga pusselbitar för att koppla Malmö stads verksamhet till de globala målen och Agenda 2030.

– Det viktigaste i det här uppdraget är att utvärderingen också hjälper oss att se framåt. Det handlar om att förstå vad som är viktigt att prioritera och att koppla kommissionens arbete för jämlik hälsa med de globala målen och Agenda 2030. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Kontigo och ett stort forskarlag ta ett samlat grepp om frågan, säger Andrea Utas, strateg inom social hållbarhet på WSP Advisory och som kommer leda projektet tillsammans med Kontigo.

Malmökommissionen var politiskt oberoende och bestod av fjorton kommissionärer. Kommissionen tittade på hur hälsan påverkades utifrån barn och ungas uppväxtvillkor, demokrati och inflytande i samhället samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Efter det att Malmökommissionen lämnade sin slutrapport år 2014 har Malmö stads arbete för jämlik hälsa fortsatt och är aktivt än idag.