WSP får uppdraget att utreda Oceanpiren

WSP har i konkurrens med flera andra konsultföretag fått i uppdrag att utreda och detaljprojektera kaj- och brokonstruktioner samt området kring den nya kanal som ska byggas genom Oceanpiren. Med kanalen skapas den första ön i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Uppdraget ska vara klart sommaren 2018.

Det gamla hamn- och industriområdet söder om hamninloppet ska ge plats för Helsingborgs nya centrala stadsdel Oceanhamnen. Ambitionen är att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel byggd på öar och här planeras för både bostäder, kontor, park, service och handel. Från Helsingborgs C planeras också en bro som ökar tillgängligheten till Oceanhamnen. Oceanhamnen är en av de fyra stadsdelarna som planeras i stadsutvecklingsprojektet H+. 

-Vi är mycket glada att vi vunnit detta generalkonsultuppdrag som innebär att vi tillsammans med Helsingborgs Stad får fortsätta att utveckla attraktiva boende- och vistelsemiljöer nära havet, säger Jan Terne, Uppdragsledare från WSP.

Kristin Andersen, Nordisk samordnare för sektorn ”Maritime” hos WSP, instämmer och tillägger: 
- WSP har omfattande kompetens och internationell erfarenhet av komplexa multidisciplinära stadsomvandlingsprojekt i vattennära områden, liksom av andra hamn-, kaj- och kustprojekt. Vi är mycket stolta över att få stadens förtroende att genomföra detta uppdrag. 

Projektet omfattar utredningar av alternativa kajkonstruktioner och detaljprojektering av kajkonstruktion för en ny kanal med två broar över kanalen. I WSPs uppdrag ingår detaljprojektering av kanalrummet med bryggor, trappkonstruktioner, planteringar, räcken och belysning samt underlag för uppföljning av miljöpåverkan under bygg- och driftstid. 

Med utgångspunkt i de gestaltningsavsikter som Helsingborgs stad har tagit fram för kanalrummet kommer WSP utveckla en ny mötesplats i den nya stadsdelen som skapas på Oceanpiren. Samtidigt kommer de nya konstruktionerna att byggas för att säkerställa att stadsdelen kommer att klara de förväntade stigande havsnivåerna.

WSP påbörjade uppdraget i januari 2018 och avslutar sommaren 2018.

Mer information om H+: hplus.helsingborg.se
Mer information om Maritime på WSP: wsp.com/maritime

Bild: Illustration av Krook och Tjäder.