Med hjälp av WSPs bebyggelseantikvarier och landskapsarkitekter ska upplevelsen, förståelsen och berättelserna om Göteborgs landerier bli starkare. 

Landerierna är viktiga kulturmiljöer med ett stort allmänintresse och spåren efter dem är fortfarande synliga på många håll i staden. Stora Katrinelund och Liseberg är exempel på tidigare landerier.

Ett landeri var ett lantbruk som låg på mark som arrenderades ut av staden. Idag är det främst de herrgårdslika huvudbyggnaderna som förknippas med landerierna, men de fysiska spåren utgörs också av trädalléer och andra spår från landeriernas odlingar, parker och industrier.

WSP arbetar just nu på uppdrag av Göteborgs Stad med att ta fram ett handlingsprogram för Göteborgs landerier. WSP samarbetar i projektet med Gunilla Enhörning som doktorerat i ämnet landerierna i Göteborgs stadsbyggande. Handlingsprogrammet ska stötta många olika stadsutvecklingsprojekt och tillgängliggöra Göteborgs landerier för närboende, besökare, barn och vuxna. 

Workshop

WSP arrangerade en workshop för att samla in idéer och förankra arbetet med handlingsprogrammet. På workshopen var såväl tjänstepersoner från stadens förvaltningar som fastighetsägare, brukare, företag och experter representerade.

Kontakt och mer information:

 
Adam Augustsson, Bebyggelseantikvarie på WSP Samhällsbyggnad i Göteborg
adam.augustsson@wsp.com
Telefon: 010-722 75 05