En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen som är förenad med kollektivt resande leder till 250 miljoner kronor minskade vårdkostnader per år.

Människor står i kö för att kliva på en buss

Foto: Dalatrafik

Analys- och teknikkonsultbolaget WSP har på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik analyserat hur kollektivtrafiken påverkar kommuner och regioner. Rapporten visar bland annat att kollektivtrafik bidrar till att färre omkommer och skadas i trafikolyckor. Om kollektivtrafiken skulle försvinna beräknas det ökade bilresandet leda till ytterligare 16 omkomna, 228 svårt skadade och 1825 lindrigt skadade varje år. Totalt skulle vårdkostnaderna då öka med drygt 64 miljoner kronor per år. 

Även vardagsmotion spelar en viktig roll för människors hälsa. Kollektivtrafiken bidrar till människors vardagliga motion genom att de går och cyklar till hållplatser och stationer. De som har gjort en kollektivtrafikresa rör sig i genomsnitt 1,3 kilometer per dag till fots i anslutning till kollektivtrafiken. Beräkningarna visar att kollektivtrafiken minskar vårdkostnaderna till följd av promenaderna och cykelturerna till och från hållplatser och stationer med 250 miljoner kronor per år. 

- Rapporten visar att satsningen på kollektivtrafik medför omfattande besparingar för landsting, kommuner och regioner. På samma sätt kan neddragningar i kollektivtrafik innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt infrastruktur, men även medföra minskade skatteintäkter, säger Karin Brundell Freij, expert på WSP inom transportanalys.

Utsläpp från biltrafiken bidrar också till hälsorisker och står för en stor mängd hälsofarliga ämnen, dels från avgaser och dels från slitagepartiklar från vägbana, däck och fordon. Luftföroreningarna från trafiken påverkar människors hälsa på flera sätt och om kollektivtrafiken inte skulle köras kan vårdkostnaderna på grund av utsläpp av hälsofarliga föroreningar öka med 138 miljoner kronor varje år.

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna