Bygg- och anläggningsbranschen har precis som ett antal andra sektorer tagit fram en gemensam färdplan för ett fossilfritt Sverige. Ambitionerna är höga men för att detta ska bli verklighet krävs också att planerna mäts och följs upp. Därför har WSP tagit initiativ till ett forskningsprojekt för gemensamma mätmetoder för utsläppen inom anläggningssektorn.

Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av Sveriges utsläpp, ett lyckat genomförande av branschens ansträngningar kommer ha stor påverkan på utvecklingen. Halverade utsläpp är bygg- och anläggningssektorns gemensamma mål till 2030, och det långsiktiga målet är att nettoutsläppen av växthusgaser till atmosfären ska vara noll år 2045. Maria Brogren är hållbarhets- och innovationschef på WSP och har varit en av de drivande bakom framtagandet av färdplanen.

img-Maria-Brogren

– Det finns ett stort engagemang i branschen, men nu är det oerhört viktigt att det inte stannar vid fina ord. Därför har vi på WSP tagit det här initiativet till att komma fram till en gemensam struktur för uppföljning. Ska vi klara att ställa om till en långsiktigt hållbar anläggningssektor behöver vi mer kunskap och tydliga krav på uppföljning.

Färdplanen lämnades över till regeringen i april förra året och sedan dess har över 100 aktörer skrivit under. Samtidigt har kraven från såväl regeringen och Trafikverket ökat. Trafikverket arbetar till exempel kontinuerligt med att skärpa klimatkraven för byggande av transportinfrastruktur där det långsiktiga målet är klimatneutralitet.

– Det är bra att kraven och ambitionerna ökar men om vi inte mäter och följer upp arbetet är det svårt att veta vilka resultaten är. Det finns alltid en tendens att mäta relativa tal, alltså utsläpp per produkt eller investerad krona. Risken är att man då missar helheten. Om konsumtionen ökar kan det leda till ökade totala utsläpp trots sjunkande relativa utsläpp. Därför är detta projekt så viktigt, säger Maria.

Maria Brogren menar att det förutom gemensam uppföljning också behövs enighet kring vem som ska följa upp målen på en övergripande nivå. Det finns även vissa beräkningstekniska utmaningar som branschen behöver enas kring. Det handlar till exempel om hur man ska räkna på utsläppen från markanvändning och upptag av koldioxid i biomassa och genom karbonatisering (det vill säga att betong binder koldioxid från luften).

Projektet genomförs i samverkan med några av de största aktörerna inom anläggningssektorn; NCC, Trafikverket, Swerock och Skanska. Även Naturvårdsverket, Boverket och Sveriges Byggindustrier är representerade i arbetet.