En ny undersökning genomförd av WSP visar att sex av tio svenskar ibland eller ofta känner sig ensamma. Av dessa upplever 30 procent att det är ett problem.

Ensam kvinna möter många människor i tunnelbanan

Undersökningen visar att ensamhet är vanligast bland den yngre delen av befolkningen (18–34 år) där siffran är hela 78 procent. Den upplevda ensamheten är dessutom större i städer än på landsbygden. I storstäderna känner sig 69 procent ensamma medan samma siffra på landsbygden är 47 procent.

– Det är inte all ensamhet som är problematisk, men den ofrivilliga ensamheten bland den yngre befolkningen och de som bor i större städer är bekymmersam. Vår erfarenhet visar att det går att påverka förutsättningarna, men att det krävs ett nära samarbete mellan flera olika discipliner och att man tar in kunskap kring sociala frågor tidigt i processen när nya områden eller stadsdelar renoveras eller planeras. Det kan exempelvis handla om naturliga och trygga mötesplatser, grönområden och goda kommunikationer, säger Lina Kumlin, planeringsarkitekt på WSP.

WSP har arbetat med utvecklingsfrågor kring mötesplatser, boendemiljöer och gemenskapsfrämjande samhällsutveckling under lång tid. Frågor som rör socialt värdeskapande och ensamhet har de senaste åren blivit allt vanligare. När det gäller åtgärder som berör dessa frågor kan det till exempel handla om att ändra områdens fysiska miljöer för att minska risken för självmord eller att göra analyser och program för ökad social interaktion.

– Debattörer och politiker har tidigare uttryckt en oro för att ensamheten ökat och förslag har till och med framförts om att Sverige borde tillsätta en ensamhetsminister, precis som man gjort i Storbritannien. Troligtvis finns det ingen enkel lösning för ensamhetsfrågan. Därför försöker vi analysera och presentera förutsättningarna för politiker, näringsliv och ideella organisationer för att kunna ge rekommendationer så att vi tillsammans kan öka den sociala interaktionen och framtidssäkra Sverige, säger Lina Kumlin.
 

Slutsatser från WSPs svenska ensamhetsundersökningen: 

  • 59 procent känner sig ensamma ofta eller ibland
  • 30 procent av dessa upplever att det är ett problem
  • 10 procent uppger att de inte har en enda nära vän 
  • 63 procent har aldrig lånat något (verktyg, mjöl eller liknande) av en granne
  • 16 procent kan inte namnet på en enda granne
  • 24 procent skulle vilja ha fler vänner
Ta del av studien om ensamhet (pdf)

Om undersökningen

Undersökningen, som genomfördes genom en webbenkät under mars 2019 tillsammans med det globala insiktsföretaget CINT, har samlat in svar från 1000 svenska respondenter med ett representativt urval gällande exempelvis ålder, kön, boendeform och ort.