WSP satsar på forskning om solel i bebyggd miljö

Det finns ett stort behov av ny, mer hållbar teknik inom samhällsbyggandet för att klara de utmaningar samhället står inför. Försök att införa ny teknik i samhällsbyggandet stöter dock ofta på hinder. De nya lösningarna passar inte in i byggprocessen och motverkas ofta av befintligt regelverk eller branschpraxis. För att ny teknik ska kunna ta steget från pilotprojekt till att användas i helt ”vanliga” byggprojekt behöver den hitta in i befintliga processer och förankras bland många aktörer.

Klimatförändringarna är en av de allra största samhällsutmaningarna. En ökad andel solel i den svenska elmixen, Sveriges klimatmål, liksom målen för ökad energieffektivitet, 100 procent förnybar el och fossilfri fordonsflotta är satta mål som svarar på dessa utmaningar. Solel är i sig ingen ny teknik men få aktörer i byggsektorn har erfarenhet av den. 

I ett nystartat forskningsprojekt, där Energimyndigheten är huvudfinansiär, kommer WSP i samverkan med Högskolan i Halmstad att kartlägga hinder för att använda solceller i byggprojekt. I projektet kommer erfarenheter och åsikter om användningen av solceller i byggandet att samlas in från branschaktörer och analyseras. Det förväntade resultatet är en helhetsbild av relationen mellan aktörerna i innovationsekosystemet för solceller i byggandet. I förlängningen ska resultaten bidra till att identifiera nödvändiga insatser för att underlätta användningen av solceller i byggprojekt. Forskningen kommer att genomföras av industridoktoranden Charlotta Winkler, WSP, vid Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning vid Högskolan i Halmstad med koppling till den forskning som bedrivs av docent Kristian Widén vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap inom innovationsvetenskap med fokus byggd miljö.

- WSP arbetar i de allra flesta delarna av byggprocessen och vi ser dagligen hur svårt det är för byggsektorn att implementera innovationer. I projektet kommer jag att försöka sätta fingret på vad det är som hindrar just implementeringen av solceller,  säger Charlotta Winkler, solcellsexpert på WSP.

- WSP vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här har vi identifierat ett hinder i form av en alltför långsam utbyggnad av solel i bebyggd miljö. Vi har god kunskap om byggsektorn och innovationsprocesser och mångårig erfarenhet av solcellsteknik. De kompetenserna ska vi kombinera i forskningsprojektet, säger Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP Sverige.

- Detta forskningsuppslag passar mycket väl in i övrig forskning som vi bedriver inom innovationsvetenskap och inom ramen för profilområdet Smarta städer och samhällen vid Högskolan i Halmstad. Solcellstekniken kan representera andra intressanta innovationer som är på uppgång, säger Kristian Widén vid Högskolan i Halmstad.
 

Mer fakta om projektet

Forskningsprojektet leds av Högskolan i Halmstad, akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap genom Docent Kristian Widén. WSP bidrar i projektet med civilingenjören och solenergiexperten Charlotta Winkler som har arbetat med solvärme och solelfrågor sedan 2003. Samarbetet sker genom ett industridoktorandupplägg för Charlotta Winkler och med intern handledning på WSP av hållbarhetschef Maria Brogren. Maria är teknologie doktor i teknisk fysik från Uppsala universitet och bidrar till projektet med forskningskompetens inom solel samt med energi- och byggbranscherfarenheter från bland annat Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och den statliga utredningen Modernare byggregler.

Här kan du läsa om hur WSP arbetar med solenergi