Anna Nordling är chef för sektion Energi med 50 personer över hela landet. Hon är civilingenjör inom maskinteknik och har även läst en MBA.

Vad ser du för utmaningar inom energiområdet just nu?

-Hela energisektorn genomgår en stor förändring, kärnkraften fasas ut och ska ersättas med förnyelsebar energi. Vi ser att el- och värmeproduktionen går från att vara storskalig till att allt mer omfatta lokala, småskaliga lösningar. Industrier strävar efter att så långt det är möjligt vara självförsörjande på energi. Det här innebär en ökad efterfrågan på ett brett tekniskt kunnande inom elkraft, energiproduktion och distribution. 

Det försöker vi möta inom WSP genom att erbjuda nya tjänster och även hjälpa våra kunder att ta fram strategier och helhetsgrepp på energifrågan som syftar till ökad hållbarhet och minskade kostnader. WSP har mycket värdefull expertkompetens kring energi och elkraft och är uppdaterade med den senaste forskningen inom området.

Har du några exempel på aktuella uppdrag?

-Här kan till exempel nämnas ett uppdrag vi haft för E.ON där det handlade om att hitta affärsmässiga alternativ både för EON och industriella kunder i syfte att sänka toppeffektbehovet. Vi identifierade och utvärderade behov, utvecklade koncept och skapade en strategi och affärsplanering. Flera workshops anordnades med ett brett deltagande från E.ON.

Ett annat projekt som genomförts under våren är en studie åt Svenskt Näringsliv om energieffektiviserings-potentialen i Sverige.

Vi jobbar också med ”Förnyelse av Gamlebyns Fjärrvärmeverk”. Projektet innebär att genomföra en komplett modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby. Uppdraget omfattar upphandling fram till kontrakt för två nya fastbränsleeldade pannor, upphandling fram till kontrakt för bränslehanteringssystem, upphandling av ORC-turbin, konvertering av oljepanna till bioolja inklusive upphandling av ny oljetank, m.m. Projektet pågår fram till årsskiftet 2020/2021.

WSPs tjänster inom energiAnna Nordling som talesperson
Anna Nordling, WSP.