Så rankas din kommun. Varför har vissa kommuner klarat den pågående krisen bättre än andra? Vad är det som gör en kommun mer eller mindre framgångsrik? 

Dessa är några av de frågor som WSP ger svar på i årets upplaga av rapporten ”Regionernas kamp”. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna och att det på flera håll krävs stora förändringar för att klara nästa kris.
Fredrik Bergström på perrong vid tunnelbanespår.

Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef för WSP Advisory.

I ”Regionernas kamp” utvärderas Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar, från ålder på befolkningen, till skolelevernas meritvärde, inflyttning och näringslivets framtidsinriktning, för att nämna några. Resultatet ger viktiga svar på hur det kommer sig att kommunerna klarat av pandemin olika bra.

WSP har sedan tidigare sett att kommuner med liten branschspridning i näringslivet klarade sig sämre. En kommun som har en stor tyngd på till exempel handel och turism är sårbar, när en kris som Corona drabbar kommunen. Åldern hos befolkningen och nivån av eftergymnasial utbildning är andra viktiga faktorer som påverkar hur robust en kommun är, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP:

– ­­Över 40 procent är äldre än 55 år i våra landsbygdskommuner medan till exempel Sundbyberg, som toppar listan över framgångsrika kommuner, bara har 22 procent som är äldre än 55 år. Samtidigt ser vi stora utmaningar i många kommuner med både låga meritvärden och låg andel invånare med högre utbildning. Vi har idag 19 kommuner där mindre än 10 procent av befolkningen har eftergymnasial utbildning. Detta är faktorer som kommunernas ledning kommer att behöva ta hänsyn till när de samlar sig efter pandemin och förbereder sig för framtiden.

Pendlingskommunerna har under flera års tid stärkt sin position som landets mest robusta och framtidssäkra kommuner, så även i årets rapport där tio-i-topp-listan domineras av just pendlingskommuner nära storstad. Fredrik Bergström ser att denna utveckling kommer att fortsätta. Rapporten ger viktiga insikter om hur pandemin kan komma att påverka hur folk väljer att bo i framtiden:

– Vi har genomfört ett antal studier under pandemin som bland annat visat på att 37 procent funderar över att bo mindre tätbefolkat i framtiden samtidigt som det är tydligt att marknaden för småhus gått bättre än marknaden för flerbostadshus. Detta kan möjligen ytterligare stärka de redan robusta pendlingskommunerna, men än är det för tidigt att sia om hur bestående de förändrade beteendena är.

Här är några av de viktigaste insikterna från rapporten

 • Det går en tydlig skiljelinje mellan stad och land. Urbana kommuner är ofta mer robusta än glesbygdskommuner.
 • Oroväckande låga resultat bland högstadieelever i många svenska kommuner. Låg utbildningsnivå gör kommunen sårbar.
 • Det är stor skillnad mellan kommunerna gällande hur stor andel av befolkningen som är äldre, vilket kommer ha stor påverkan på kommunernas intäkter och utgifter framöver.
 • Pandemin har också medfört nya möjligheter. Exempelvis kommer svenska kommuner behöva genomföra viktiga förändringar tidigare än planerat exempelvis på arbets- och bostadsmarknaden samt inom transportområdet.
Läs mer och ladda ner Regionernas kamp 2020
Vy över Sundbyberg.

Sundbyberg är Sveriges mest robusta kommun enligt WSP. En stark befolkningstillväxt är en av anledningarna, men också andelen kunskapsintensivt näringsliv och god inkomstutveckling. Foto: Nils-Åke Siversson.

Tio i topp

Ranking Kommun Robusthetsindex 

Ranking, kommun, robusthetsindex

 1. Sundbyberg 114
 2. Mölndal 109
 3. Partille 107
 4. Lerum 105
 5. Varberg 104
 6. Nacka 104
 7. Stockholm 104
 8. Härryda 104
 9. Kungälv 104
 10. Kungsbacka 103 

Storstäderna

Ranking Kommun Robusthetsindex 

Ranking, kommun, robusthetsindex

 1. Stockholm 104
 2. Göteborg 100
 3. Malmö 88

 

Hur rankas din kommun? Ta del av hela listan (filformat xlsx) 

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP Advisory.
010-722 86 79
fredrik.bergstrom@wsp.com

Mattias Frithiof, avdelningschef samhällsplanering på WSP
010-722 86 21
Mattias.frithiof@wsp.com

Om rapporten

Baserat på statistik från SCB belyser vi i rapporten riskfaktorer som riskerar att göra en kommun extra sårbar. Vi diskuterar också hur krisen kan komma att slå mot arbetsmarknaden och den kommunala ekonomin. Basen för de jämförelser som görs är Sveriges kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning, vilket gör jämförelserna mer relevanta och ändamålsenliga. Årets upplaga av Regionernas kamp har ett särskilt fokus på Coronapandemins effekter på våra kommuner.