Bygg- och anläggningssektorn står för cirka tio procent av Sveriges klimatpåverkan och är därför en viktig del om vi ska kunna klara det nationella målet att senast 2045 ha noll nettoutsläpp inom Sveriges gränser.

Man följer upp anläggningsprojekt på digital platta.

Anläggningsbranschen har tagit fram en färdplan för att nå målet och många positiva insatser görs till exempel med klimatförbättrad betong och nya typer av stålprodukter. Alla materialförbättringar medverkar till att minska utsläppen både i Sverige och utanför våra gränser.  

En utmaning i sammanhanget är att det inte finns några samlade metoder och verktyg för att följa upp hur klimatarbetet inom bygg- och anläggningssektorn fortskrider, med hänsyn till att en så stor del av sektorns utsläpp sker till följd av produktion utanför Sverige. Inom färdplanen är det inte heller uttalat vilka utsläpp som innefattas i målen, vem som ansvarar för uppföljningen eller hur ska den gå till. 

För byggsektorn finns uppföljning av utsläppen i Boverkets årliga sammanställning, men någon motsvarighet finns ännu inte för anläggningssektorn. 

WSP har därför tagit initiativ och sökt medel till ett projekt med Trafikverket och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som syftar till att möjliggöra uppföljning och utvärdering av utsläppen av växthusgaser inom anläggningssektorn på nationell nivå. WSP leder arbetsgruppen där även NCC, Skanska och Swerock/Peab asfalt ingår. Första fasen av projektet genomfördes under våren 2020 och en rapport har publicerats.

I denna första fas har en kravspecifikation tagits fram för hur mätning och uppföljning av anläggningssektorns totala utsläpp på nationell nivå bör gå till, vilka avgränsningar och system som bör användas och hur branschens aktörer kan samverka för att få det att fungera. En viktig slutsats är att stora delar av metoden redan nu kan börja byggas upp med hjälp av befintliga data. Men det saknas i dagsläget en part som har utpekat ansvar för att förvalta en sådan uppföljning.

-Initiativet välkomnas inom hela branschen, säger WSPs Stefan Uppenberg, som länge jobbat för att minska utsläppen inom anläggningssektorn. Nu hoppas vi att resultatet blir att vårt förslag antas av Fossilfritt Sverige och till slut landar i ett regeringsförslag som pekar ut ansvaret för mätning och uppföljning av klimatarbetet i anläggningssektorn.

För mer information, kontakta Stefan Uppenberg eller Sara Nilsson.

Läs mer om bakgrunden till innovationsprojektet