Skyfallshantering - Vi måste tänka efter före

Hur väl rustade är egentligen våra städer för häftiga skyfall? Vart ska vattnet ta vägen i tättbebyggda stadskvarter med många invånare och dåligt med ytor där vattnet kan magasineras. Tidigare har man sett på översvämningsproblematiken som en fråga om rör och VA. Idag inser man att det i hög grad också handlar om stadsplanering. 

Mikael Larsson Thymé på WSP är medförfattare till en artikel i tidningen Vatten (nytt fönster) som bygger på intervjuer med nyckelpersoner i Sverige, Danmark och Norge om skyfallshantering. Slutsatserna i studien är att det saknas statliga riktlinjer och rekommendationer för hur kommunerna ska kunna arbeta proaktivt med skyfallsfrågan. 

Ett väl genomfört skyfallsarbete kommer ställa stora krav på samverkan. Detta gäller både kommuner sinsemellan men även mellan privata sektorn och kommuner. Vissa lösningar kan behöva samfinansieras för att bli genomförda.

Hittills har skyfallshantering mest dykt upp i diskussionerna när någon stad redan drabbats av översvämningar. Då prioriteras frågan ett tag för att sedan falla i glömska, i värsta fall. Detta reaktiva kortsiktiga förfarande är ej hållbart.

Mikael Larsson Thymé menar att det behövs en nationell strategi för att råda bot på den fragmenterade process som råder i Sverige idag. Artikelförfattarna vill inrätta en permanent klimatanpassningsdelegation för att överblicka, samla och fördela arbete för att stå bättre rustade innan skyfallet kommer. 

För mer information kontakta
Mikael Larsson Thymé
[email protected]
010-722 85 31 

Ta del av artikeln här

  

Mycket arbete görs idag i kommuner och privata sektorn för att förebygga och lindra effekterna av skyfall. Några exempel:

Läs mer om hur WSP genom regnbäddar och metoden ”resilience” hjälper Malmö att hantera stora vattenmassor vid skyfall.

Grönt skydd mot översvämningar