Förra året gjorde Antonios Tsauousoglou från KTH ett uppmärksammat examensarbete hos WSP, VVS i Stockholm. Med hjälp av tillgänglig data från SMHI tog Antonios fram klimatdata för år 2070. Genom simuleringar och beräkningar kunde man då se att värmeböljorna, alltså fem dagar i streck med minst 25 oC, blir längre. De ökar från dagens 6-10 dagar till 14-18 dagar.

img-bostader

De tropiska nätterna, när dygnets lägsta temperatur är minst 20 oC, kommer att öka i antalet, från dagens 3 nätter till 20. Klimatet 2070 kommer alltså att likna det vi hade 2018.

Det innebär i sin tur att energin för att värma upp byggnader kommer att minska med 40 procent. Den termiska komforten försämras dock och kommer i det studerade fallet inte att klara Miljöbyggnadskraven eller Folkhälsomyndighetens krav om man inte tillför komfortkyla på 4kWh/m2 och år. Termisk komfort handlar om samverkan mellan lufttemperatur, luftrörelse och temperaturskillnader mellan olika höjder i rummet. 

Resultaten av detta examensarbete har uppmärksammats på flera håll. Dels har WSP haft ett möte med Folkhälsomyndigheten kring de effekter framtidens klimat har på det termiska inneklimatet och folkhälsan. Och inom KTH har examensarbetet övergått till ett nytt arbete där metoder för passiv och aktiv kyla i flerbostadshus ska studeras. KTH har även startat ett samarbete med högskolan i Berlin (HTW) där man har tillsatt en doktorandtjänst för att djupare gå in på klimatpåverkan för byggnader. 

På WSP har nu två nya examensarbetare tagits in för att titta på lösningar för en del av de problem som Antonios lyfte fram i sitt exjobb. 

Det är Sofia Elpasidou, som ska göra ett arbete om kyllösningar för att framtidssäkra nyproducerade flerbostadshus med hänsyn till varmare framtida klimat och ändrade energibehov.

Matteo Costanzos examensarbete ska fokusera på effektiva och ekonomiskt gångbara glas -och solskyddslösningar, för att reducera kylbehov och säkerställa fullgod termisk komfort inomhus med framtida klimat.

För mer information, kontakta Mattias Gustafsson, WSP Systems.

Läs mer om våra tjänster inom VVS