Aktualisering av Höganäs kommuns VA-plan

WSP projektleder Höganäs kommuns revidering av vatten- och avloppsplanen. I uppstarten av projektet har resultatet av den förra planen analyserats utifrån FNs globala hållbarhetsmål. Uppdragsgivare

  • Höganäs kommun

Projektstatus

  • Pågående

WSP har ett verktyg vid namn Orbis som ger en överskådlig bild av vilka av de globala hållbarhetsmålens delmål som planen adresserar, samt hur tidigare föreslagna åtgärder bidragit till måluppfyllelse. Orbis-analysen ger en tydlig bild av vad kommunen behöver arbeta med i nästa version av vatten- och avloppsplanen, för att få en bättre uppfyllelse av relevanta delmål.