Bandhagen, övergripande dagvattenutredning

Stockholms stad planerar för exploatering av bostäder inom flertalet detaljplaneområden genom förtätning i området Bandhagen. Befintligt system för spillvatten och dagvatten i området är kombinerat. Med anledning av dessa faktorer har WSP på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall undersökt vilka möjligheter som finns att separera ledningssystemen och samtidigt ta hand om dagvattnet från de redan exploaterade ytorna. Det ska ske på ett sådant sätt att det inte påverkar recipienten negativt.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Vatten och Avfall

Projektstatus

  • Klart
Dagvattenbrunn i Bandhagen

Genom att separera dagvatten från spillvatten så dagvattnet går till recipient minskas belastning på reningsverk.