Bandhagen, övergripande dagvattenutredning

Stockholms stad planerar för exploatering av bostäder inom flertalet detaljplaneområden genom förtätning i området Bandhagen. Befintligt system för spillvatten och dagvatten i området är kombinerat. Med anledning av dessa faktorer har WSP på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall undersökt vilka möjligheter som finns att separera ledningssystemen och samtidigt ta hand om dagvattnet från de redan exploaterade ytorna. Det ska ske på ett sådant sätt att det inte påverkar recipienten negativt.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Vatten och Avfall

Projektstatus

  • Klart

Många kommuner och städer står inför stora utmaningar i form av till exempel överbelastade avloppsreningsverk, kombinerade ledningssystem som kan brädda och problem med till exempel övergödning i sjöar och vattendrag. En åtgärd för att minska belastningen på reningsverken är att separera dagvatten från spillvatten så att dagvattnet leds till recipient istället för till reningsverket. En positiv effekt av detta är även att mängden spillvatten som vid kraftiga regn via nödutlopp bräddas till bäckar etc kommer att minska. 

Att separera dagvattnet från spillvattnet kommer dock även att medföra försämringar för recipienten då dagvatten som rinner av från exploaterade ytor för med sig föroreningar. Vid normala regn förs föroreningarna i ett kombinerat system till avloppsreningsverket medan ett separerat dagvatten även det bör genomgå rening innan det släpps till recipient. Detta innebär stora utmaningar då reningsanläggningar behöver anläggas och de ytor som är lämpliga och dessutom tillgängliga för detta är kraftigt begränsade. I området Bandhagen kunde ett par lämpliga områden identifieras för omhändertagande av dagvatten från befintlig exploatering, och det är viktigt att i tidiga skeden tillsvidare reservera dessa ytor för att undersöka lämpligheten vidare.Ytterligare en utmaning med att separera system är de stora kostnader som är förknippade med förläggningen av de nya systemen. Ofta som i aktuellt uppdrag är det dessutom svårt att bryta ner ledningsnätet i mindre delar då separering av hela systemet fram till befintligt separerat system måste ske för att nyttan skall erhållas. 

I Bandhagen togs ett grovt förslag på separering av dagvattensystemen fram med hjälp av flödesberäkningar, föroreningsberäkningar, skyfallskartering och analys av befintlig markanvändning. Uppdraget genomfördes som ett samarbete mellan Vattenbyggnad och VA-strategisk utredning.

Dagvattenbrunn i Bandhagen

Genom att separera dagvatten från spillvatten så dagvattnet går till recipient minskas belastning på reningsverk.