I Brandnäs på natursköna Torpön vid sjön Sommen i Östergötland var ett sågverk i drift från 1920- till 1960-talet. Under trädgårdar, sommarhus och grönytor döljer sig mycket höga halter av det giftiga ämnet dioxin, rester efter den doppningsverksamhet (en typ av träimpregnering) som utfördes under sågverkstiden.
 Uppdragsgivare

  • Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Projektstatus

  • Pågående
Borrvagn i trädgård.

På uppdrag av Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har WSP undersökt området inför riskbedömning och åtgärdsval, med syftet att designa den bästa möjliga lösningen för området idag och i framtiden. Genom att koppla ihop expertis inom förorenad mark och ekologi lägger vi särskilt fokus på att ta hänsyn till dagens naturvärden och planera för att gynna den biologiska mångfalden i framtiden.
 

Dessa trender såg vi inom området

I Brandnäs före detta sågverksområde såg vi Future ready-trender att ta hänsyn till inom ”resursanvändning”:

  • Hotade ekosystem – när förorenade områden saneras och återställs kan samtidigt ekologiska mervärden skapas och bidra till miljöer som gynnar den biologiska mångfalden. 
  • Cirkulär ekonomi – i valet av åtgärd i ett förorenat område krävs fokus på vad som är resurseffektivt och samtidigt uppfyller målet att nå en acceptabel risknivå. Genom att designa åtgärden rätt kan mängderna jord som behöver schaktas och transporteras optimeras, och möjlighet till återanvändning av massor skapas, vilket också minskar behovet av naturmaterial.  
     

Kundens utmaning och behov

SGU är ansvariga för förberedelserna och genomförandet av saneringen av Brandsnäs före detta sågverksområde. Arbete genomförs med statliga bidragsmedel. Det är viktigt att bidraget används effektivt, samtidigt som avtrycket av åtgärderna blir så litet som möjligt och nyttan efter saneringen blir så stor som möjligt. 

Det har funnits ett stort intresse från SGU att både få till en så effektiv resurshantering som möjligt i åtgärdsskedet och att bibehålla eller till och med öka områdets naturvärden i samband med saneringen. 
 

Så framtidssäkrade vi uppdraget

Undersökningar och riskbedömning av området har genomförts enligt branschpraxis, med syftet att optimera genomförandet och enbart sanera genom schakt där det är motiverat ur risksynpunkt. I ett vanligt standarduppdrag inom förorenad mark inkluderas idag sällan bedömning av naturvärden, och möjligheten att skapa mervärden och förbättra den biologiska mångfalden i samband med återställandet missas. Genom att presentera den möjligheten för kunden togs ett medvetet steg mot framtidsäkring. Arbetssättet med en förbättrad framtida naturmiljö var mycket tilltalande för kunden ur miljöperspektivet, men även ur ett goodwill-perspektiv.