Blågröna stråket i Sollentuna – ekologiskt park- och naturstråk för djur och människor

I området kring Väsjön i Sollentuna är det tänkt att en ny hållbar stadsdel ska växa fram. Mitt i stadsdelen har ett blågrönt stråk mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat skapats. Genom att binda samman naturreservaten ges möjlighet att bibehålla ekologiska värden och spridningssamband för groddjur, fåglar och växter genom bebyggelsen och mellan reservaten. Det mångfunktionella stråket som innehåller både bevarad och nyskapad natur kommer tillhandahålla många olika ekosystemtjänster.Plats

  • Stockholm

Projektstatus

  • Klart

 
Marie Åslund på WSP har jobbat med blågröna stråket under lång tid. WSP gjorde idéprogram och systemhandling redan 2008 och har på senare år kommit tillbaka i projektet och levererat förfrågningsunderlag och bygghandling.

Blågröna stråket i Sollentuna – ekologiskt park- och naturstråk för djur och människor.

 - Det är fantastiskt roligt att se våra tidiga idéer ta form, säger Marie Åslund. Kommunen har en långsiktig och hållbar plan för sin tätortsnära natur och jag har jobbat i nära samarbete med Sollentunas naturvårdschef, Rikard Dahlén, en riktig eldsjäl när det gäller praktisk naturvård. 
- Många har medverkat till det färdiga resultatet, betonar hon. Förutom Sollentuna kommun även landskapsarkitekter på Bjerkings med detaljutformning och Upplands markentreprenad som lyhört tillfört nya värden på plats.  Projektet fick även statligt bidrag från Boverkets satsning ”Grönare städer”.

Det blågröna stråket innebär bland annat att Snuggabäcken, tidigare delvis kulverterad, nu har lyfts fram och omvandlats till en naturligt meandrande bäck med trösklar och höljor (djupare partier). Dammar har anlagts som ska rena dagvattnet från intilliggande bostäder. En vacker promenadväg följer bäcken och här kommer det att finnas bänkar och lekplats för barn. Utmed stråket och den porlande bäcken har en mängd blommande buskar och träd planterats. 

-Vår tanke har varit att miljön ska vara varierande och därför har stråket parkkaraktär närmast sjön och övergår i mer och mer vild natur längre norrut innan det efter passage under Norrortsledens landskapsbroar ansluter till ”vildmarken” i Törnskogen berättar Marie. På sikt kommer området i södra delen av sjön förses med gångbryggor, fågeltorn och soldäck. Här har också påbörjats byggande av en lekplats. 

Den första etappen av det blågröna stråket är nu klar, besiktning skedde i november. Det kommer ta något år innan växtligheten etablerats och ekosystemen kan utvecklas fullt ut men redan till våren och sommaren kan människor njuta av ett vackert promenadområde med broar över bäcken, varierande växtlighet och gammeldags, vajande ängsmarker. 

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Väsjön i Sollentuna