Vad bör beaktas för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering med avseende på mikroplaster på befintliga fotbollsplaner? Vilka åtgärder är lämpliga och hur ska de skötas och driftas? Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Fastighetskontoret, Stockholms stad

Projektstatus

  • Klart

WSP har utrett sex befintliga idrottsplatser med konstgräsplaner och olika förutsättningar i Stockholm, där åtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster undersöktes med fokus på granulatfällor. En kunskapsöversikt över mikroplaster och vanligt förekommande material på konstgräsplaner togs fram och relaterades till de undersökta konstgräsplanerna. Framtagande av egenkontrollprogram med instruktioner för drift och skötsel, samt kostnadsuppskattning ingick.

Löparbana med röd gummibeläggning runt befintlig konstgräsplan som släpper konstgräsfibrer och gummigranulat till dagvattenbrunnar

Bild tagen på löparbana med röd gummibeläggning runt befintlig konstgräsplan som släpper konstgräsfibrer och gummigranulat till dagvattenbrunnar.