När tunnelbanan i Stockholm byggs ut har hållbarhet fått plats på agendan. WSP är generalkonsulter och projekterar två av de sex delprojekten inom utbyggnad av ny tunnelbana, Tunnelbana till Arenastaden och Högdalsdepån. Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) har valt att applicera CEEQUAL som verktyg för styrning och uppföljning avseende hållbarhet för att på så sätt tydligt integrera hållbarhet som en del av projektering och utförande. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholms läns landsting ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan, arbetet drivs inom förvaltning för utbyggd tunnelbana

Projektstatus

  • Pågående

Utmärkelser

  • Tunnelbana till Arenastaden har varit nominerat till SLLs miljöpris 2017 avseende sitt hållbarhetsarbete

Arkitekt

  • &Rundquist: Tunnelbana till Arenastaden | Grid: Högdalsdepån

Inom ramen för de två delprojekten som drivs av WSP, Tunnelbana till Arenastaden och Högdalsdepån,  har hållbarhet en plats på agendan och med hjälp av CEEQUAL har begreppet tydliggjorts för projektörerna. Ambitionerna avseende av hållbarhet har utvecklats och ökat i takt med projektets framdrift. I början undersöktes hur hållbarhet kan vara en del av projektet till att nu finns hållbarhetsstrategi på plats med måltal för CEEQUAL, klimatgasutsläpp och arbetsmiljö. 

CEEQUAL utgör ett verktyg i arbetet med styrningen av hållbarhetsfrågor i projekten och dess frågor ska beaktas under projektering och produktion tillsammans med övriga hållbarhetskrav.  CEEQUAL är ett brittiskt hållbarhetscertifieringssystem för mark- och anläggningsprojekt. Systemet riktar sig till beställare, projektörer och entreprenörer och syftar till att levererad en ökad hållbarhetsprestanda. 

Inom WSP har det tidigare genomförts pilotprojekt för hur vi med hjälp av CEEQUAL kan öka hållbarhetsnivån i våra projekteringsuppdrag inom anläggningsbranschen. Så när uppdragen Tunnelbana till Arenastaden och Högdalsdepån efterfrågade stöd inom hållbarhet fanns redan ett utarbetat koncept för hur hållbarhet kan integreras i projektering.

Stor del av hållbarhetsarbetet handlar om att ge projektörerna verktyg och kunskap om hur de bidrar till ett anläggningsprojekts hållbarhetsprestanda genom att skapa förutsättningar för medvetna val i samband med projekteringen. Inom projektet Ny tunnelbana till Arenastaden ingår att ta fram ett koncept för typstation som ska användas som utgångsläge för samtliga stationer inom alla delprojekt. Ett exempel på hur hållbarhet integrerats i projekteringen är i samband med översyn av typstationen och där åtgärder för att reducera resursanvändningen och begränsa klimatgasutsläppen ur ett livscykelperspektiv identifierat och implementerats så att man lyckats sänka klimatgasutsläppen med 40 % vilket också ger en positiv effekt på kostnadsbilden.

Att leverera ett hållbart projekt handlar om samverkan, mellan kund och konsult/entreprenör, inom projektorganisationen och de olika teknikområdena samt med externa intressenter. Inom delprojekt Tunnelbana till Arenastaden och Högdalsdepån används hållbarhet som en plattform för att tillsammans identifiera åtgärder och förbättringar som bidrar till en attraktiv tunnelbana.

 
allvarliga arbetsmiljöolyckor
0 0
reducerad klimatbelastningen från utbyggd tunnelbana
25 % 25 %